Hearing om utbildningskvalitet
Enrico Deiaco på SISTER var moderator på en hearing om Kvalitetsindikatorer för resurstilldelning i högre utbildning som äger rum den 29 oktober i Stockholm.

Syftet med hearingen var att samla avnämarintresset och experter på utbildningskvalitet till en bred kunskapsdag kring hur dessa utmaningar kan mötas och påverka högskolornas resurstilldelning.

Arrangörer: Riksdagens utbildningsutskott i samarbete med Jusek, Sveriges ingenjörer, Civilekonomerna och Almega.Bok
"Då förändras Sverige - 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen" Boken är indelad i fyra delar som var och en består av ett tiotal uppsatser. Enrico Deiaco på SISTER och Göran Reitberger på KTH har bidragit med kapitlet Teknisk och kollektiv forskning i samförståndets land .
Läs mer om boken här
"Hur avgörs forskningprioriteringar"
Projektet är nu avslutat, mer information om projektet finns att läsa här
"UNI-KNOW - Kunskapens framtidsmiljöer"
Projektet UNI-KNOW är nu avslutat, mer information om projeket finns att läsa här
Kunskapsöversikt över lärosätenas arbete med uppföljning av studenter
Läs mer om projektet här
Vad kan staten lära av en effektanalys av såddfinansieringsprojektet?
Läs mer
Samverkan i praktiken (SAMP)
Läs mer
Följeforskning av Stiftelsen för Strategisk Forsknings satsning på Strategiska Forskningscentra
Läs vidare om projektet här
Rapport
Lars Geschwind och Karin Larsson på SISTER har på uppdrag av Kungl. Vitterhetsakademien, STINT och Riksbankens Jubileumsfond skrivit rapporten "Om humanistisk forskning - Nutida villkor och framtida förutsättningar". En rapport om en trevande sektor som söker ny riktning, samtidigt som en ny generation träder in på den humanistiska forskningsarenan.
Rapporten finns att läsa här.
Forsknings- och Innovationsframsyn
Projektet ingår i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) och VINNOVAs Forsknings- och Innovationsframsyn. SISTERs bidrag finns att läsa under publikationer. Rapporterna finns att läsa på IVA
Forskande lärare och utbildningskvalitet - hur ser sambandet ut?
SISTER har gjort en studie på uppdrag av SULF (Sveriges universitetslärarförbund) om relationen mellan forskning och utbildning. Vad säger forskning och andra studier, exempelvis utvärderingar, om sambandet mellan aktivt forskande lärare och kvaliteten i utbildningen? För mer information, läs här
Utvärdering
Utvärdering av SSAAPS SISTER har undervåren 2008 gjort en utvärdering av forskarskolan SSAAPS (Swedish School of Advance Asia-Pacific Studies). Forskarskolan har funnits sedan 2001 med syfte att höja den svenska forskarkompetensen med inriktning på Stillahavsasien. Utvärderingen är ett uppdrag från STINT och syftet är att besvara följande frågor: Har målsättningarna uppfyllts i rimlig utsträckning? Är den nuvarande verksamheten tillräckligt påverkande? Kan den organisationsmodell som valts användas för andra riktade insatser, riktade mot regioner eller med en viss probleminriktning?
Ansvarig: Lars Geschwind


Rapport
Lars Geschwind och Karin Larsson på SISTER har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting skrivit rapporten "Uppföljning av studenter efter avslutade studier - Ett verktyg för att utveckla utbildningen" Utgångspunkten för kunskapsöversikten är frågor som: Hur vet högskolan att studenterna har de förhållningssätt, kunskaper och färdigheter som krävs för att möta kraven i arbetslivet? Hur följer högskolan upp nyutexaminerades yrkeskunnande för att utveckla utbildningen? På vilket sätt är avnämare av utbildning som kommuner, landsting och regioner med i arbetet?
Rapporten finns att läsa här.
Konferens

European Universities Learning to Compete
SISTER bjöd in till en endagskonferens den 12 juni 2008 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm om hur svenska och europeiska universitet och högskolor i ökande grad konkurrerar med varandra i olika avseenden. Konferensen genomförs som ett resultat av ett större internationellt forskningsprojekt. Programmet innehöll både presentationer av Luke Georghiou och Francesco Lissoni, därefter paneldebatt med bland andra Anders Flodström, Kerstin Sahlin, Sverker Sörlin och Pia Sandvik Wiklund.

Läs program här.
Rapport
Anders Broström och Enrico Deiaco på SISTER har skrivit rapporten "Räcker det med forskning i världsklass? - Nya perspektiv på teknikföretagens samarbete med offentligt finansierade forskningsmiljöer" Rapporten finns att läsa härRapport
Mats Benner, Enrico Deiaco & Olle Edqvist på SISTER har skrivit rapporten "Forskning, innovation och samhälle - Ett sammanflätat system i snabb omvandling" Rapporten finns att läsa här


Rapport
Lars Geschwind & Fredrik Scheffer på SISTER har skrivit rapporten "Det bästa av två världar? - Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm" Rapporten finns att läsa här


Rapport
Lars Geschwind på SISETR har skrivit rapporten "Policyprojekt och kunskapsområde - Utvärdering av Centrum för lärande i hållbar utveckling vid lärarhögskolan i Stockholm" Rapporten finns att läsa här


Rapport
Göran Melin på SISTER har skrivit rapporten "Reviewing applications by women: Critical use of additive and reasoning evaluation methods" Rapporten finns att läsa här


Rapport
Olle Edqvist på SISTER har skrivit rapporten "Review of SPIDER's funding of ICT Collaboration - Projects with Swedish Partner Universities" Rapporten finns att läsa här


Bok
"Så jobbar Sverige: kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige" är en ny bok som handlar om hur näringslivet ser ut, vart det är på väg - nu och framåt och vilka olika utvecklingsfrågor som är viktiga. Enrico Deiaco på SISTER har skrivit ett kapitel om utbildningsbranschen. Bakgrunden till boken har varit ett nationellt samarbetsprojekt mellan NUTEK och IVA.
Läs mer om boken här.
Seminarium
Forskningens nytta: Om ambivalens i forskningspolitik och vardag på SISTER den 9 april kl. 10 - 12 Avhandling och underlag för diskussion finns att ladda ner här
Artikel
Anders Broström har skrivit artikeln "Firms'rationals for interaction with research universities and the principles for public co-funding"
Artikeln finns att läsa här.
Rapport
Anders Broström och Enrico Deiaco på SISTER har skrivit rapporten "Räcker det med forskning i världsklass? - nya perspektiv på teknikföretagens samarbete med offentligt finansierade forskningsmiljöer"
Rapporten finns att läsa här.
Hur avgörs forskningsprioriteringar?
Projektet ingår i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) och VINNOVAs Forsknings- och Innovationsframsyn. SISTERs bidrag syftar till att kartlägga och utvärdera olika processer och modeller för att ta fram en övergripande och gemensam strategisk forskningsagenda eller områdesprioritering. Ansvarig personal på SISTER är: Enrico Deiaco och Anki Dellnäs.
Läs mer om projektet här.
Rapport
Enrico Deiaco och Olle Edqvist på SISTER har tillsammans med Mats Benner skrivit rapporten "Forskning, innovation och samhälle - Ett sammanflätat system i snabb omvandling" Rapporten finns att läsa här.
Docent
Göran Melin på SISTER har blivit docent vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Han kommer fortsättningsvis att arbeta som vanligt hos SISTER.
Kunskapsöversikt av utbildningars arbetslivsrelevans
SISTER har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ta fram en kunskapsöversikt som behandlar universitets och högskolors arbete med att följa upp sina studenter efter avlagd examen/fullgjorda studier. De utbildningar som ska studeras är sjuksköterskeprogrammet, lärarprogrammet samt utbildningen till biomedicinsk analytiker. Ansvarig personal på SISTER är Lars Geschwind (projektledare) och Karin Larsson.
Mer information om projektet finns här.
Utredning om svensk humanistisk forskning
SISTER har genomfört på uppdrag av Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och STINT en utredning om svensk humanistisk forskning. Syftet var att i ett internationellt perspektiv studera humanioras ställning i det moderna forskningslandskapet, dess brister och styrkor, och dess förutsättningar inför framtiden. Studien genomförs med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Bland annat kommer kategorin yngre humanistiska forskare att belysas särskilt. Ansvarig på SISTER är Lars Geschwind.
Mer information om projektet finns här.
Samverkan i praktiken (SAMP)
Som ett led i KK-stiftelsens program 2006/2007 finansierar stiftelsen ett forskningsprojekt vid SISTER. Projektet innehåller två delar: En del fokuserar på forsknings- och samverkanspraktiken. En andra del undersöker samverkanssatsningars betydelse för utbildningen vid fyra lärosäten. En första rapport skriven av Andreas Högberg, Peder Karlsson & Peter Schilling analyserar begreppet samverkan med hjälp av fyra fallstudier. Projektet löper från den 1 september 2006 till 30 september 2007. Mer information om projektet finns här eller kontakta Enrico Deiaco.
Seminarium
Torsdagen den 6 mars hölls det andra seminariet om Internationalisering av svensk forskning. Arrangerat av Olle Edqvist på SISTER För mer information läs här
Seminarium
Fredagen den 8 februari hölls ett seminarium om Entreprenörskap, Humankapital och Kreativitet. Pontus Braunerhjelm kommer att tala om Entreprenörskap och Tillväxt. SISTER i samarbete med CESIS bjuder in till det andra seminariet om sambanden mellan forskning, innovation och tillväxt.
Mer information här
Sidas U-landsforskningsråd
Olle Edqvist på SISTER har analyserat förutsättningarna, omfattningen och effekterna av svensk u-landsforskning på uppdrag av Sida/SAREC.
Rapporten Sidas U-landsforskningsråd finns nu tillgänglig via Sidas hemsida
Thematic Review of Tertiary Education
SISTER-medarbetaren Lillemor Kim har medverkat i OECD:s utvärdering av det finska högskolesystemet. Resultatet redovisas i en Country Note som nu finns tillgänglig på organisationens hemsida. Det duala finska universitets- och yrkeshögskolesystemet får mycket beröm, men det krävs fortsatta ansträngningar för att möta framtida utmaningar. Ländervisa granskningar av situationen i medlemsländerna kommer att ligga till grund för OECD:s samlade bedömning av utvecklingen på universitets- och högskoleområdet som väntas bli klar mot slutet av 2007. Läs mer och ladda ner utvärderingen via OECD:s hemsida
SISTER har studerat relationen högskola-region i Västra Götaland
Studien är en del av projektet Framtidens universitet som finansierats av IVA och Riksbankens Jubileumsfond. I rapporten diskuteras samverkan mellan regionens högskolor liksom interaktionen mellan högskolorna och andra regionala aktörer. Resultaten visar att förhållandet mellan högskola och region är trevande - många aktiviteter kan beskrivas som tillitsskapande åtgärder, med syfte att öka ömsesidigt förtroende. Högskolorna har sinsemellan börjat diskutera i termer av arbetsfördelning, profilering och samverkan, men det finns en hel del hinder kvar att övervinna. Läs rapporten här.
Det bästa av två världar
SISTER har utvärderat det samarbete mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm som bland annat resulterat i programmet Civilingenjör och Lärare. Rapporten finns att läsa här.
Reviewing applications by women
SISTER har skrivit en rapport utifrån ett jämställdhetsperspektiv, "Reviewing applications by women: Critical use of additive and reasoning evaluation methods". Rapporten finns att läsa här.
Att utvärdera tvärvetenskap
Lars Geschwind på SISTER ledde projektet vid Högskoleverket om tvärvetenskap i högre utbildning. Rapporten finns att läsa här.
Utvärdering åt SSF
SISTER har utvärderat två nationella forskarskolor åt SSF, en biomedicinsk forskarskola och en neurovetenskaplig forskarskola. Rapporterna finns att läsa här.
Strategiska forskningscentra
De stora forskningsråden och forskningsstiftelserna i Sverige och Europa har i allt större utsträckning fört program med större anslag till färre individer. SSF har satsat närmare 800 miljoner kronor på att bygga upp strategiska forskningscentra. I rapporten "SSF:s satsning på strategiska forskningscentra - En analys av bedömningsprocessen" redovisas det för hur en ny typ av forskningsbedömningsprocess har tagit form och genomförts. Läs rapporten här.
Biträdande lektorer
SISTER har på uppdrag av Befattningsutredningen undersökt hur tjänsten biträdande lektor fungerat, dess brister och dess företräden. Resultatet av uppdraget presenteras i rapporten "Gräddfil eller B-lag, Undersökning av anställningsformen biträdande lektor". Rapporten finns att läsa här.
Pakistan Sweden University
Rapporten "Riskanalys av KTH:s engagemang i Pakistan Sweden University". KTH har fick en förfrågan från den pakistanska staten att medverka vid uppbyggnaden av ett tekniskt universitet i Pakistan.SISTER har bidragit med underlag om vilka effekter projektet kan få på KTH:s organisation och varumärke.
Läs rapporten här.
Teknikföretagen
Enrico Deiaco presenterade rapporten "Att samarbeta med universitet och forskningsistitut" på Teknikföretagens seminarium den 27 november.
SISTER har utvecklat ett förslag till en studie med fokus på den svenska forsknings- och innovationspolitikens utmaningar och effekter. Syftet med studien är att närmare analysera hur verkningsgraden för gränssnitten mellan forskning och företag i Sverige kan förbättras. Ett mål med samarbetet med Teknikföretagen är att lyfta fram dessa aspekter och diskutera implikationerna för forskningspolitikens inriktning och utformning.
Mer information om projektet finns här.
Högskolan har framtiden i egna händer
SISTERS medarbetare Lillemor Kim har skrivit en artikel i tidningen VLT om det eventuella samarbetet mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet. Sedan tre år tillbaka har en diskussion förts om de två lärosätena ska slås samman eller inte och i dagsläget verkar en sammanslagning förefalla alltmer osannolikt. Läs hela artikeln här.
Utvärdering av Civilingenjörer och Lärare (CL)
SISTER fick i början av 2007 i uppdrag att utvärdera det samarbete mellan Lärarhögskolan (LHS) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) som
uppstått utifrån lärosätenas gemensamma regeringsuppdrag att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Mer information om projektet finns här.
Seminarium : Lokal forskningspolitik
Den 21 augusti anordnade SISTER ett seminarium i sina lokaler. Fredrik Melander presenterade sin studie "Lokal forskningspolitik, Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005". Kommentator var Kjell Blückert, Forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond. Mer information om seminariet finns här.
Det norska institutet NIFU/STEP:s direktör blir from den 1 augusti 2007 rektor vid Vestfolds Högskola. Institutet söker därför hans efterträdare. För mer information gå in på NIFU/STEP:s hemsida.
Nya teorier - ny kunskapsproduktion?
SISTER har i samarbete med Peder Karlsson sociologiska institutionen vid Umeå universitet tagit fram ett kunskapsunderlag till IVA:s universitetsframsyn. Arbetet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och VINNOVA . Syftet med rapporten, som skrevs 2006, är att med utgångspunkt i fyra olika nyare teorier kring högskolans omvandling sätta förslagen från universitetsframsynens olika paneler i förhållande till akademisk forskningen kring universitetens framtid. SISTER:s rapport hittar du här och de olika panelernas förslag och slutrapporten från framsynen hittar du på IVA:s hemsida.
Innovativa regioner i erfarenhetsutbyte
I maj månad 2006 genomfördes konferensen Innovation Society 2006 - ett initiativ till operativt samarbete mellan europeiska regioner av Stockholms landshövding Mats Hellström. Genom att föra samman de mest innovativa regionerna inom EU, både från "gamla" och "nya" medlemsstater i ett erfarenhetsutbyte, är syftet att inte bara identifiera "best practice" utan också se framåt och föreslå "next practice". Till konferensen hade Länsstyrelsen i Stockholm gett i uppdrag till SISTER att tillsammans med KTH ta fram en studie om forskningsrelationer mellan ett antal europeiska universitet och näringslivet. Arbetet i den regionala alliansen förs nu vidare fram till nästa möte i Eindhoven 2007. SISTERs rapport kommer att utvecklas vidare för att tryckas under hösten 2006.
Läs mer om konferensen och hämta den preliminära rapporten.
Självutvärdering av högskolornas samverkansarbete
VINNOVA finansierar under våren och hösten 2005 en peer review-baserad självutvärdering av hur lärosäten hanterar samverkansuppgiften. Självutvärderingen skall tjäna som utgångspunkt för en strategi och handlingsplan för det fortsatta samverkansarbetet. SISTER:s VD, Enrico Deiaco, har deltagit som peer vid KTH, Stockholms Universitet och vid Högskolan i Borås. För mer information, följ länken till VINNOVA.
Interact
SISTER har i det nordiskt projektet INTERACT studerat innovationer i den offentliga sektorn. Du kan ta del av resultaten och läsa rapporterna på INTERACT:s hemsida. Om du vill ha mer information kontakta Enrico Deiaco.
Läs mer om projektet
FoU i regionalt perspektiv
Sverige och dess regioner står inför en rad utmaningar. Ansvarsutredningen behandlar frågan om storleken på framtida regioner. En förändrad regionindelning kommer att påverka hur kunskaps- och kompetens-försörjningssystemen skall organiseras. I ett nytt projekt vid SISTER kommer frågan att studeras närmare. Projektet ingår i IVA:s projekt Framtidens universitet.
Läs mer om projektet
Utvärdering av forskningsanslag
Under andra halvan av 1990-talet beviljade Stiftelsen för strategisk forskning ett stort antal anslag till dels yngre forskare i början på sin karriär, Junior Individual Grants, och dels till etablerade forskare och forskargrupper, Senior Individual Grants. Dessa anslagsprogram hade skilda motiv och bakgrunder, SISTER utvärderar nu deras utfall.
Läs mer om projektet
Utvärdering i Lund
År 2005 var Göran Melin medicinska fakulteten vid Lunds universitet och presenterade erfarenheter och idéer från utvärderingar av forskares potential, framför allt unga forskare. Fakulteten har inlett ett omfattande arbete med att ta fram riktlinjer och rutiner för att fortlöpande bedriva en självutvärdering av sin fakultet och dess forskande personal. Som ett led i detta hölls en internationell workshop den 9 juni 2005. SISTER har efter flera utvärderingar av individuella finansieringsprogram en god erfarenhet av hur man kan gå tillväga när man bedömer unga forskare, och Melin kunde ge flera uppslag till ”best practise”.
SISTER samarbetar med KI
Under maj månad 2006 deltog SISTER vid KI:s (Karolinska Institutet) strategiska ledarskapsutvecklingsprogram. SISTER:s roll var att ge en omvärldsanalys och relatera den till den svenska diskussionen om framtidens universitet. Omvärldsanalysen var byggd på ett samarbete med IVA och deras i dagarna avslutade universitetsframsyn. För mer information kontakta Lars Geschwind.
Svensk humaniora
I våras tog Sverker Sörlin vid SISTER upp bilden av svensk humaniora utomlands, föranlett av att den knappt fanns med i THES rankning av världens hundra främsta institutioner. Under hösten 2005 kulminerade debatten med en serie artiklar på Dagens Nyheters kultursida.
Följ debatten
Finansiering av profilforskning
Blekinge Tekniska Högskola har sedan 1998 profilen Tillämpad Signalbehandling utvecklats vid sektion för Teknik i samverkan med KK-stiftelsen. SISTER har fått i uppdrag att göra en förstudie som bl a analyserar satsningens finansieringsproblematik utifrån en ansats i "principal-agentteorin". Central frågor är om forskargrupperna kommer i "kläm" mellan olika uppdragsgivares krav, kontroller och uppföljningsmekanismer? Och om forskargruppernas långsiktiga strategier påverkas?
Läs mer om projektet
Energisystem i förändring
Systemfrågor och systemforskning har i den senaste energipropositionen getts en ökad betydelse och Statens Energimyndighet planerar en ny utlysning kring forskning om energisystem. SISTER har fått i uppdrag att utvärdera forskningsprogrammet för Allmänna energisystemstudier och bidra med strategisk diskussion till utformningen av kommande program. Internationalisering, miljö, konkurrens och systemberoenden är fyra nyckelord som alla pekar mot begränsningen i att enbart använda nationella perspektiv på området.
Ladda ner rapporten
Globalisering och entreprenöriella universitet
SISTER:s strategiska institutsprogram Framtidens kunskapsmiljöer bidrog genom professor Maureen McKelvey vid Chalmers och professor Sverker Sörlin vid SISTER/CESIS till debatten vid VINNOVA:s stora konferens Challenges to National Innovation Systems in a Globalizing World 19-20 januari. Ta del av programmet
Innovation i offentlig sektor
Offentlig administration skylls ofta för att vara "byråkratisk". Men offentliga organisationer är också lärande organisationer, med sin andel entreprenörer och direktiv till förnyelse. Inom ett nordiskt projekt - Interact - lett av norska NIFU STEP bidrar SISTER till analysen av innovativitet inom offentlig sektor. I fokus ligger vård och omsorg. Projektet har som mål att utveckla en "roadmap" för innovationsprocesser inom dessa områden.
Läs mer om projektet
Dansk forskarutbildning
Danmark står inför en kraftig utbyggnad av sin forskarutbildning och vill inför detta steg utvärdera hur den fungerat hittills. Sverker Sörlin är ordförande i en nordisk panel som det danska vetenskapsministeriet har tillsatt för att utvärdera den danska forskarutbildningen. Göran Melin, forskare vid SISTER, svarar för analys och sekretariat.
Läs mer om utvärderingen
Medarbetare
SISTER:s "grand old lady" Lillemor Kim går i pension - bara för att under hösten återkomma i debatten. I takt med de allt fler uppdragen växer också SISTER:s personal. Nydisputerade Peter Schilling började under våren och arbetar bl a i Institutets strategiska program Knowledge Environments of Tomorrow. FK Åsa Smedberg och FM Andreas Högberg är nyrekryterade till utredningsstaben.
Nya uppdrag
I SISTER:s portfölj av uppdrag finns för närvarande bl a analyser och uppföljningar av forskningsprogram inom Statens Räddningsverk (Brandforsk), Statens Energimyndighet (Allmänna energisystemstudier), KK-stiftelsen (Expertkompetens), Stiftelsen för Strategisk forskning (Framtidens forskningsledare) och en framtidsstudie till STINT.
Ta del av uppdragen
Nya publikationer
Nu föreligger en preliminär version av rapporten Bridging the Gap - Comparing Actions for Widening Participation in Higher Education in Sweden and England. Rapporten är en utvärdering av Rekryteringsdelegationen och författad av SISTER-medarbetarna Lillemor Kim, Maria Johansson och Sverker Sörlin i samarbete med professor John Storan vid University of East London.
Ladda ner rapporten

SISTER och ITPS samarbete om utvärdering av Samverkansdelegationen finns nu publicerad som remissvar och på SISTER:s hemsida.
Ladda ner rapporten
Forskning och konkurrenskraft - en mångsidig relation?
MarieLouise Samuelsson skriver i Universitetsläraren om debatten vid SISTER:s seminarium om forsknings-stiftelsernas första tio år. Seminariet ägde rum på Kungliga Vetenskapsakademien den 2 juni 2005. Sverker Sörlin med medarbetare presenterade forskningsprojektet och boken "I den absoluta frontlinjen": En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politiken Läs mer om boken. Kommentatorer var bl a Bengt Westerberg, Bjarne Kirsebom, Svenska representationen i EU och David Samuelsson, Utbildnings- och Kulturdepartementet.
Läs mer om konferensen
Strategi och årsrapport för SISTER
Årsredovisning och strategidokument för SISTER publiceras i år på engelska. Förutom det Strategiska Institutsprogrammet och sedvanlig årsredovisning innehåller publikation även tre artiklar; av institutets VD Enrico Deiaco, institutsprogrammets projektledare Maureen McKelvey och forskningsledaren Olle Edqvist.
Ladda ner Strategic Institute Programme 2004-2007 & Annual Report 2004 (PDF)
Fusion Örebro-Mälardalen?
SISTER har fått i uppdrag av Västerås stad och Eskilstuna kommun att ta fram ett fördjupat diskussionsunderlag om den eventuella fusionen mellan lärosätena. Vilka är för- och nackdelarna? Kan en sammanslagning förstärka redan internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, effektivisera utbildningen och förbättra arbetet med samverkansuppgiften? Den eventuella fusionen har redan blivit omdebatterad och ställer aktuella högskolepolitiska frågor på sin spets.
Läs om debatten på den gemensamma webbplatsen Forum för allians.
Ladda ner rapporten
Framtidens kunskapsmiljöer
Maureen McKelvey, professor i innovationsekonomi vid Chalmers, blir projektledare för SISTER:s treåriga Strategiska Institutsprogram: Framtidens kunskapsmiljöer - universitetens nya villkor och dess effekter på innovation och näringsliv. Till programmet knyts även docent Mats Benner vid Forskningspolitiska institutet i Lund. Genom SISTER:s program samarbetar tre center för innovationsstudier: CESIS (Stockholm), CIRCLE (Lund) och RIDE (Göteborg).
Läs mer om programmet
Akademisk forskning och innovation
Ökar innovativiteten när kunskap sprids och cirkulerar mellan företag och universitet? Det är frågan SISTER-medarbetarna Hans Lööf och Anders Broström ställer sig i en ny arbetsrapport. Rapporten presenterar nya sammanställningar av kvantitativa data. Analysen pekar mot att företag som samarbetar med universitet har högre investeringstakt i FoU, gör fler patentansökningar och har större antal nya produkter/innovationer på marknaden. Ladda ner rapporten
Samverkan utvärderas
Regeringens Samverkansdelegation utvärderas av SISTER och ITPS. Delegationen har haft till uppgift att stimulera samverkan mellan högskolor och samhälle. Utvärderingen riktar
bl a in sig på en analys av hur förekomsten av socialt kapital på högskolan påverkar arbetet med samverkansuppgiften.
Läs mer om projektet
Forskning om utbildning
Genom tillkomsten av UVK - Utbildningsvetenskapliga kommittén - introducerades en ny aktör på den svenska forskningsarenan. I en studie av Lillemor Kim och Ewa Olstedt analyseras de första årens ansökningar och anslag vid UVK. Rapporten tydliggör hur det utbildningsvetenskapliga området successivt formas i samspelet mellan sökande och bedömare, och hur det påverkar prioriteringar och sökandeströmmar i forskningssystemet i övrigt.
Ladda ner rapporten
Kunskapsregion Stockholm
Kan Stockholmsregionens tillgångar i form av FoU och kunskapsproduktion förvaltas och profileras bättre för den regionala utvecklingen? Hur kan de regionala tillväxtprogrammen utnyttjas i en storstadsregion? Dessa frågor behandlas i en ny rapport av Enrico Deiaco och Anders Broström där gränssnittet mellan affärer och forskning pekas ut som den svaga länken i regionens innovationssystem.
Ladda ner rapporten
Vetenskap i vården
Kompetens för evidens är titeln på en ny rapport av Lillemor Kim och Per Janson. Med utgångspunkt i Vårdalstiftelsens särskilda insatser för kompetensutveckling studeras i ett strategiskt perspektiv det vårdvetenskapliga området - kännetecknat av tät överföring mellan teori och praktik.
Ladda ner rapporten
Kulturen i högskolan
Konkurrensen om studenter hårdnar mellan högskolorna. Bland annat för att locka studenter har nya typer av utbildningar med kulturell profil blivit vanligare. Frågan är om dessa satsningar också speglar någon djupare strategisk planering hos högskolorna och universiteten? Göran Melin har i en ny rapport undersökt ämnet.
Ladda ner rapporten
Kunskap i landstinget
Hur ser kunskapspolitiken ut i ett landsting? SISTER kommer i ett analysprojekt studera Östergötlands landstings användning av FoU-resurser och andra kunskapsprocesser som ligger till grund för prioriteringar och beslut.
Läs mer om projektet
Nordiska universitet och högskolor
Lillemor Kim vid SISTER har nyligen publicerat ett bidrag om Sveriges universitets- och högskolessytem till samlingsvolymen Reforming Higher Education in the Nordic Countries. I denna länderjämförande antologi redigerad av Ingemar Fägerlind och Görel Strömqvist beskrivs hur de olika nordiska ländernas universitetssystem har svarat på omvärldsförändringar och nya förväntningar. UNESCO:s avdelning International Institute for Educational Planning (IIEP) står bakom initiativet.
Läs mer om IIEP
Karriärvägar inom FoU
I ett nytt EU-projekt vid SISTER - Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows - kommer data om forskares rörlighet och karriärvägar inom EU insamlas och analyseras. Projektet samverkar med Kassels universitet och NIFU. En drivande fråga för projektet är om det är möjligt att på reguljär bas kunna dra slutsatser om inom-europeisk, sektorsöverskridande och internationell rörlighet av forskare och akademiker.
Läs mer om projektet
Universitetets århundrade?
Vi står inför en massiv utbyggnad av högre utbildning och forskning i stora delar av de sk utvecklingsländerna. SISTER:s vetenskaplige ledare Sverker Sörlin ingår i UNESCO-programmet Forum on Higher Education, Research and Knowledge, där han bland annat är redaktör, tillsammans med professor Hebe Vessuri, Caracas, för en bok med arbetstiteln Knowledge Society versus Knowledge Economy: Knowledge, Power and Politics.
Läs mer om Forum-processen
Entreprenöriell fakultet
Kungliga Tekniska Högskolan fortsätter utveckla sitt utåtriktade arbete och förtätar kopplingarna till det omgivande samhället. I ett internationellt jämförande perspektiv studeras den tredje uppgiften vid ett antal universitet i Europa och USA. Hur ser best practice ut givet olika traditioner och nationella ramverk? SISTER stöder KTH i arbetet att planera och dokumentera en process som skall utveckla lärosätets attraktivitet som samarbetspartner.
Läs mer om projektet
Utrikespolitik och vetenskap
Projektet Global Systems and Policy Design for the European Resarch Area har nyligen publicerat sin slutrapport. I denna av EU-kommissionen beställda studie jämförs ett antal större internationella vetenskapliga projekt. Bland annat diskuteras Human Genome Project och Intergovernmental Panel on Climate Change och frågan är hur avvägningen ser ut mellan vad som är utrikespolitik, forskningsagendor och lösning på problem som bara kan lösas på en global nivå. Vid SISTER har Göran Melin bidragit till projektet.
Ladda ner rapporten (PDF)
Kunskapsstaden
- om kunskapens anläggningar och formandet av det urbana landskapet
Workshop på Skeviks gård 11-12 november 2004
Forskning om kunskapssamhällets infrastruktur och gestaltning är ett nytt forskningsområde. SISTER har på uppdrag och tillsammans med Akademiska hus bjudit in ledande forskare inom arkitekturhistoria, konsthistoria, vetenskapshistoria, industrihistoria och företagsekonomi för att i ett fördjupat samtal med arkitekter, stadsplanerare och beställare låta praktik och teori mötas.
Workshopens program (PDF)
Se projektbeskrivning som ansluter till workshopen.
Alliansen KTH & CHALMERS
I september 2004 överlämnade rektorerna Anders Flodström (KTH) och Jan-Eric Sundgren (Chalmers) SISTER:s rapport om den strategiska alliansen till utbildningsminister Thomas Östros. Här finns bakgrunder, internationella jämförelser och konkreta förslag på vägar framåt för alliansen. Rapporten belyser också den strukturomvandling som universitets- och högskolesektorn i Sverige och Europa befinner sig i.

Ladda ner rapporten:
Tekniska universitet på världsmarknaden? - motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers

Läs mer om alliansen via länkar nedan:
Pressmeddelande från KTH, Chalmers och SISTER.
Göteborgsposten 28/9 2004.
Ny Teknik.
Chalmers hemsida.
KTH:s hemsida.
Chalmers blir till
Henrik Björck, idéhistoriker vid Göteborgs universitet, skildrar i ett brett historiskt perspektiv Chalmers omvandling från slöjdskola till högskola i en ny bok utgiven av SISTER. Många olika intressen och politiska motiv samverkade när Chalmers kom till. Dagens debatter får relief i denna återblick över den högre tekniska utbildningens formering i Sverige.
Läs mer om boken
Rekryteringsdelegationen
När utbildnings-Sverige samlar sig för att möta rekryteringsmålet på 50% av varje årskull till högskolan har en mångfald aktörer uppmuntrats till samverkan. SISTER och Continuum vid University of East London utvärderar Rekryteringsdelegationens arbete i jämförelse med liknande åtgärder i England. I detta projekt arbetar en ny medarbetare på SISTER: Maria Johansson.
Läs mer om utvärderingsprojektet
Kunskapsstaden
I ett nytt forskningsprojekt - Kunskapsstaden - studeras kunskapens anläggningar och formandet av det urbana landskapet. Varför etablerar sig vetenskapliga institutioner på vissa platser? Vilka partners var - och är - involverade i dessa beslut? Vilka är visionerna? Som en del i projektet anordnar SISTER en workshop den 11-12 november tillsammans med Akademiska hus och Formas.
Läs mer om forskningsprojektet
Konstnärlig forskning
Nobelmuseet visade i sommar utställningen Science+Fiction. Vetenskapsrådet gav nyligen ut konstforsknings-rapporten Forskning, Reflektion, Utveckling. I Stockholm, Tallinn och Helsingfors pågick under augusti ISEA-symposiet som med UNESCO samlade konst, IT-teknik och forskning i ett globalt erfarenhetsutbyte. Intresset för kombinationen konst och forskning växer och därför nytrycker SISTER Henrik Karlssons bok Handslag, famntag, klapp eller kyss?
Läs mer om boken
Verksamheten 2003
Program 2004-2006
Här är det möjligt att blicka både framåt och bakåt i SISTER:s verksamhet. Två nya temaområden har formulerats i ett program för SISTER för åren 2004-2006. I det ena kommer framtidens kunskapsproduktionsmiljöer tematiseras i en universitetsframsyn, och i det andra tematiseras sambandet forskning - innovation - tillväxt. Gemensamt för temaområdena är fokus på internationaliseringen av högre utbilding, forskning och kunskapsöverföring. Verksamheten 2003 visar en stor bredd i SISTER:s utbud och att SISTER fungerat som en vital mötesplats för ett antal kunskapspolitiskt aktuella frågor.
Ladda ner dokumentet
Rapport: Industriinstitutens roll
I ett internationellt perspektiv är Sveriges institutssektor mycket liten. Den svenska forskningspolitiken har gett instituten en marginell roll med återkommande problem vad gäller basfinansiering och kompetensflykt. Detta leder till att centrala frågor behöver ställas om relationen mellan svensk forskningspolitik å ena sidan och innovationssystemet å den andra. Svaren på dessa frågor har stor betydelse för framtida strategi och policy. Men komparativa data saknas i stor utsträckning. Sverker Sörlin har på uppdrag av IRECO utrett institutens roll i högskolesystemet och den nationella innovationspolitiken.
Ladda ner rapporten här.
Vårdvetenskaplig kompetens
Vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt forskningsområde i mötet mellan medicin, vård, samhälls- och beteendevetenskap och teknik. När vårdutbildningarna integrerades i den statliga högskolan förändrades kraven på utbildningarnas kunskapsteoretiska bas. Reformen hade både vårdpolitiska och utbildningspolitiska utgångspunkter. Vårdalstiftelsen fick i uppdrag att beakta de forskningsbehov som detta innebar och bidra till en höjning av den vårdvetenskapliga kompetensen bl.a. genom inrättande av tjänster för forskning och forskarutbildning. I ett projekt vid SISTER kommer Vårdalsstiftelsens strategiska arbete och insatser på detta område att analyseras.
Läs mer om projektet
Utvärdering av IIASA
I en ny arbetsrapport från SISTER utvärderas det svenska medlemskapet i IIASA på uppdrag av FORMAS. IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis - tillkom av rent politiska motiv 1968. I skuggan av det kalla kriget fanns behov av "förtroendeskapande åtgärder" mellan supermakterna. Ett gemensamt forskningsinstitut inriktat på naturresurser och befolkningsfrågor blev resultatet. Sverige var ett av de första neutrala länderna som accepterades som medlem. Hur kan Sveriges medlemskap värderas i en ny världsordning?
Ladda ner rapporten
Press om SISTER
Tidningen Universitetsläraren - det svenska organet för utbildningspolitisk debatt - har vid flera tillfällen uppmärksammat SISTER:s medarbetare. I januari intervjuades SISTER:s nytillträdde VD Enrico Deiaco om institutets nya inriktning (länk till artikel: Universitetsläraren 1/2004). Under 2003 återfinns intervjuer med Sverker Sörlin, SISTER:s vetenskaplige ledare, om akademiseringen av yrkesutbildningar (länk till artikel: Universitetsläraren 19/2003) och med SISTER:s forskningsledare Lillemor Kim om skillnader mellan de nordiska systemen för högre utbildning (länk till artikel: Universitetsläraren nr 4/2003).
I det nordiska organet för forskningspolitisk debatt, Forskningspolitikk, recenserades Den vildväxande högskolan, SISTER:s årsbok för 2003, redigerad av Lillemor Kim och Pehr Mårtens (länk till artikel: Forskningspolitikk nr 1/2003).
Svenska Dagbladets kultursidor och Vetenskapsradion uppmärksammade SISTER:s seminarieserie med kommentarer kring Daniel Tarschys förslag att låta utbildning och kultur bli det utvidgade EU:s integrationspolitiska motorer (länk till artikel: SvD 4/12 2003).
Kunskapsläget i Mälardalen
Statens investeringar i utbildning och forskning är mycket omfattande och har stor betydelse på lång sikt. Hur kan dessa pengar skapa bästa möjliga villkor och miljö för ekonomisk tillväxt? Hans Lööf, Carolina Sigfridsson och Anders Broström vid SISTER har ställt samman en rapport som behandlar statens investeringar i den högre utbildningen och högskoleforskningen i Mälardalsregionen.
Ladda ner rapporten
Postdoc-vistelser i utlandet
Göran Melin vid SISTER har på uppdrag av STINT gjort en studie om postdoc-vistelser i utlandet. Vilka effekter har de fått för individerna, för lärosätet och för det svenska FoU-systemet i stort? Frågan om postdoc diskuteras också i ett vidare sammanhang: Vad betyder det att en postdoc utomlands alltmer blivit ett inslag i en forskarkarriär?
Ladda ner rapporten
Stockholms intellektuella kapital
I Stockholm genomförs en rad aktiviteter med syfte att förstärka regionens utvecklingskraft. På senare tid har det hävdats att det intellektuella kapitalet (humankapital, strukturkapital och relationskapital) är särskilt viktigt för företagandet och näringslivsdynamiken. SISTER kommer inom ramen för ett EU-projekt att beskriva, mäta och analysera effekterna av detta på regionens innovativa förmåga.
Läs mer om Stockholmsprojektet
Tillväxtens drivkrafter i kunskapssamhället
SISTER och ITPS har haft i uppdrag att förbereda utvärdering av Samverkansdelegationen. Som en del ingår rapporten Regionala effekter av högre utbildning och högskolan, en kunskapsöversikt skriven av Hans Westlund. Ladda ner rapporten
Starstkott för CESIS
I början på december gick startskottet för CESIS. CESIS är ett Center of Excellence för forskning om innovationssystem organiserat av KTH, SISTER och Internationella Handelshögskolan i Jönköping på initiativ av VINNOVA. Etableringen av CESIS innebär en långsiktig satsning på vetenskapliga studier av sambandet mellan, drivkrafterna till, och effekterna av akademisk grundforskning, företagens forskning och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och innovationer. Företagens innovationsverksamhet intar en central roll i CESIS forskning liksom universitetens och institutens roll i innovationssystemet.
Läs mer om CESIS
Konstskolor tänker nytt
Henrik Karlsson, författare till SISTER:s rapport om konstnärlig forskning "Handslag, famntag, klapp eller kyss", har i början av hösten bevistat OECD:s avdelning för policystudier i högre utbildning och bidragit med underlag till det internationella seminariet Managing Arts Schools Today.
Läs mer om seminariet på OECD:s hemsida (PDF)
Vem styr forskningen?
Våren 2003 ägde en större sammandragning rum vid Lunds universitet för att diskutera frågan om vem som egentligen styr forskningen. Är det politikerna, näringslivet eller forskarna? Och vilken grupp eller vilka instanser bör styra? Hur bör universiteten förhålla sig i denna fråga? Sverker Sörlin vid SISTER bidrog med "Vem bör göra vad och varför?: Några tankar om forskningens utförande och styrning", som nu finns i tryck i samlingsvolymen Vem styr forskningen?
Mer kultur och kunskap
Bok & Biblioteksmässan 2003 presenterades två böcker från SISTER:s skriftserie: Kulturen i kunskapssamhället, redigerad av Sverker Sörlin, och Kultur, identitet och plats, redigerad av Jenny Johannisson och Helene Egeland, båda utgivna av Bokförlaget Nya Doxa.
Vetenskaplig rådgivning
I en ny arbetsrapport, Typifying Scientific Advisory Structures, har Bo Persson jämfört hur den vetenskapliga rådgivningen till politiker och beslutsfattare är organiserad i Sverige, Danmark och Finland. Studien är en del av en större undersökning där ett flertal europeiska länder ingår.
Ladda ner rapporten
Forskningsinformation
- mellan marknad och upplysning
Informellt samtal ägde rum den 21 oktober med vetenskapsjournalisten Jan Olov Johansson, redaktör vid SR: vetenskapsredaktion. Frågeställningarna var många: Vad har det blivit av den tredje uppgiften? Har det lett till mer av folkbildning och forskningsinformation? Eller har det inneburit etiska problem och lojalitetskonflikter för akademiker i en allt mer kommersialiserad högskolevärld? När pressmeddelanden från universiteten liknar kommersiella lanseringar har samtidigt företagens pressmeddelande börjat lånat drag av vetenskaplig legitimitet. Är detta ett tecken på att näringsliv och universitet snart inte går att skilja från varandra? Vad innebär det för vetenskapsjournalistiken? Den tredje uppgiften tycks också ha lett till upprättande av egna semi-offentligheter inom akademien. Varför har dessa kommunikationssatsningar inte istället kommit traditionella medier, kontrollerade av journalister och publicister, till godo?


Kultur, plats, identitet (Nya Doxa)
En ny antologi från forskningsprogrammet "Kulturen i kunskapssamhället", i redaktion av Jenny Johannisson, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås/Göteborgs universitet och Helene Egeland, doktorand vid Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet, presenterades den 16 oktober inför ett mångvetenskapligt auditorium med såväl praktiker som teoretiker engagerade i diskussionen.
Läs mer om boken.
Distansutbildning och regional tillväxt
Gunilla Roos uppmärksammade bidrag till SISTER:s årsbok Den vildväxande högskolan diskuterades på ITPS stora sammandragning En växande landsbygd i Östersund 1-2 september i år. Konferensen var ett samarrangemang med Glesbygdsverket, Arbetslivsinstitutet, ETOUR, Mitthögskolan och NUTEK.
Läs mer om konferensen på ITPS:s hemsida
SISTER får ny VD
Enrico Deiaco från Technopolis och tidigare tf VD för IVA kommer under hösten 2003 att bli VD för SISTER. Ambitionen är att stärka SISTER:s ledning och öppna för en större andel uppdragsforskning i gränssnittet universitet och näringsliv. Nuvarande VD Sverker Sörlin kommer att fortsätta att arbeta i SISTER:s ledning och som vetenskaplig ledare vid institutet.
Innovationscenter
VINNOVA:s utlysning för skapande av tre center för innovationsforskning är nu avgjord. SISTER och KTH kommer att gemensamt samordna Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS). Institutionen för infrastuktur (KTH), avdelningen för teknikhistoria (KTH) och SISTER:s avdelning för studier i forskningspolitik utgör kärnan i det nationella och internationella nätverk som påbörjar sin verksamhet under hösten 2003.
Läs mer.
UNESCO:s nya forskningsforum
Sverker Sörlin, vetenskaplig ledare vid SISTER, har blivit utsedd att ingå i Regional Scientific Committee for Europe and North America i UNESCO:s nybildade forskningsforum. Denna och andra kommittéer för Afrika, Asien samt Latinamerika har i uppdrag att förbereda en strategi för upp- och utbyggnad av organisationer för högre utbildning och forskning i utvecklingsländerna.
Läs mer.
Varför 50 procent?
Som bekant är målet att 50 procent av en åldersgrupp skall inleda högskolestudier före 25 års ålder. Det är ett mål med potentiellt stora systemeffekter. Under våren har Utbildningsvetenskapliga kommittéen vid VR och FAS tillsammans med SISTER anordnat en serie seminarier om utbildningsexpansionen. Vilka effekter har expansion för individen, samhället och den akademiska organisationen? Arbetet fortskrider med planering av en antologi på temat.
Läs mer.
Regional utmaning
Universitetet och den regionala utmaningen är titeln på en ny bok från SISTER i redigering av Björn Olsson och Ulf Wiberg. Boken belyser den regionala dimensionen i universitetens uppdrag och effekter på samhället. Boken ges ut i samarbete med bokförlaget Nya Doxa.
Läs mer.
Årsredovisning 2002
Om SISTER:s verksamhet år 2002 går det att läsa i en nätt publikation som kan rekvireras kostnadsfritt från SISTER.
Beställ via info@sister.nu
Den vildväxande högskolan
Det är trivialt att säga att högskolan växer. Men påstår vi att den växer vilt uppstår omedelbart meningsskiljaktigheter om huruvida detta är av godo eller ondo. Står ett oregerligt kaos för dörren i lärdomens högborg? Eller innebär det snarare att högskolan vuxit ur sin enhetliga kostym och begåvats med fler tolkningar och lösningar på sitt uppdrag?
Ett drygt dussintal forskare – från SISTER och från universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm, Södertörns högskola, KTH och University of Wisconsin – visar här fram ett antal bilder inifrån den akademiska vardagen. Läs mer.
Beställ boken från bokförlaget Nya Doxa.
Kulturen i kunskapssamhället
Kultur är skapande, kritisk, frigörande. Men kulturen är också en näringsgren, en samhällssektor och ett politikområde - och som sådan växer den. SISTER:s nya bok på temat handlar om utveckling, korsbefruktningar och politik i mötet mellan kulturens uttryck och kunskapens institutioner. Läs mer.
Beställ boken från bokförlaget Nya Doxa.
Läkekonst och företagsinvesteringar
År 2001 stod näringslivet för drygt en tiondel av den totala finansieringen av universitetens medicinska forskning och utveckling. Har universiteten blivit en företagsinvestering? Frågan ställs av Ulf Sandström, vid SISTER, i en artikel i Läkartidningen, nr 15/03. Se även arbetsrapporten Företagens finansiering av universitetsforskning via länk till publikationer.
DEN VILDVÄXANDE HÖGSKOLAN
SISTER - årskonferens 2003

Hur står det till i högskolan? Å ena sidan beskrivs högskolan som en lyckligt lottad sektor, å andra sidan möts vi av rapporter om en högskola som gått in i väggen. Vad skall vi tro?
Den 15 maj på Svenska Läkaresällskapet presenterade SISTER sin årsbok "Den vildväxande högskolan - studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar". 120 personer deltog samtal där bl a Per Unckel, generalsekreterare Nordiska ministerrådet, Madeleine Caesar, VD KK-stiftelsen, Said Irandoust, rektor Högskolan i Borås, Miriam Salzer-Mörling, docent i företagsekonomi, Centre for Advanced Studies in Leadership och Peter Weingart, professor i sociologi, Universitet i Bielefeld, medverkade.
Kunskap, innovation och kapital
Hans Lööf, forskare vid SISTER, har under ett halvår gästforskat vid The Centre for European Economic Research i Mannheim, Tyskland. Två nya arbetsrapporter: Dynamic Optimal Capital Structure and Technological Change och Firm Level Innovation and Productivity - Is there a Common Story Across Countries?, finns nu att ladda ner från vår sida för publikationer.
SISTER utvärderat
Under ledning av Enrico Deiaco från Technopolis Group har SISTER blivit föremål för en internationell utvärdering. Expertpanelen bestående av Ben Martin, direktör för Science Policy Research Unit (SPRU), Svein Kyvik, sektionsledare vid Norsk Institutt for Studier av Forskning och Utdanning (NIFU) och Arie Rip, professor och chef för Department of Philosophy, Science and Technology vid universitetet i Twente, menar att SISTER:s mål, medel och strategier inte harmonierar. SISTER:s ledning och styrelse kommer därför göra en översyn av uppdraget tillsammans med avnämargrupper.
Läs mer i Dagens Forskning nr 4/2003.
Tvärvetenskapen förstärks när SISTER expanderar
Vid årsskiftet övertog SISTER ytterligare ett våningsplan i gamla Statens Provningsanstalts laboratoriebyggnader på Drottning Kristinas väg 33D, KTH-Campus Valhallavägen. In flyttar Hans Lööf, nationalekonom specialiserad på kunskapskapital, Julia Lindkvist , konstvetare med uppdrag att förbereda forskning inom området "Vetenskapens arkitektur", Göran Melin, sociolog som bl a utreder internationaliserings-effekter av postdoc-stipendier och Sofia Sandgren, doktorand i industriell dynamik och speciellt intresserad av förhållandet mellan utbildning och inkomst.
Culture in Knowledge Society
Forskningsprojektet Kultur i kunskapssamhället anordnade i början på mars ett större internationellt seminarium. Samtidigt kommer projektets första större publicering i form av en antologi utgiven av bokförlaget Nya Doxa. Om boken kan information hämtas från Nya Doxas hemsida och för övrig information går det bra att besöka forskningsprojektets egen hemsida: Kultur i kunskapssamhället.
Regionala dilemman
Under vilka förhållanden bedrivs forskning vid de nya och regionala universiteten och högskolorna? Det är frågan som ställs i en ny arbetsrapport från SISTER. Forskningsfinansiering genom regional samverkan: studier i de nya universitetens och högskolornas ekonomi är författad av Laila Abdallah, Martin Hällsten och Ulf Sandström på uppdrag av Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet gemensamt.
Ladda ner publikationen från vår hemsida.
Forskning om utvärderingar
Utvärderingarna blir allt talrikare och har i det närmaste blivit en ritual i akademiska sammanhang. År 2002 avslutades med att SISTER publicerade två nya arbetsrapporter på temat. Jan-Eric Degerblad, Olle Edqvist och Sam Hägglund har tillsammans skrivit Utvärderingsspelet. Laila Abdallah har inom projektet "Trender inom utvärdering av forskning" ställt samman ett underlag med titeln Process eller resultat? Trender inom utvärdering av svensk högskoleutbildning under 1990-talet.
Ladda ner arbetsrapporterna från vår hemsida.
Lika olika
Lillemor Kim, forskningsledare vid SISTER, har publicerat en rapport för Högskoleverket. I rapporten Lika olika jämförs de nordiska ländernas olika system för högre utbildning och forskning. Frågan reses om den enhetliga svenska högskolan har blivit förlegad. Kim menar att vi har mycket att lära av grannländerna.
Rapporten går att beställa via order@hsv.se eller laddas ner från Högskoleverkets hemsida.
Stiftelserna och det svenska forskningssystemet
De nya forskningsstiftelserna etablerades för snart tio år sedan. Hur såg visionerna ut? Vad har blivit effekterna - för universiteten, för forskarna och för forskningsutbildningen? SISTER tar ett helhetsgrepp på forskningsstiftelsernas betydelse för det svenska utbildningssystemet i ett nytt forskningsprojekt som samverkar med Örebro universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet.
Se projektbeskrivning.
300 år av tekniker i nätverk
Göran Friborg, tidigare vid NUTEK, presenterar en studie i SISTER:s serie av arbetsrapporter. Med Svenska tekniker 1620-1920 : Om utbildning, yrken och internationell orientering ges Triple Helix-teorin en historisk belysning.
Läs mer.
Kulturell attraktion
I takt med utbildningsexpansionen har kultur blivit en allt viktigare attraktionskraft för flyttströmmarna. Maria Wikhall vid SISTER presenterade sina forskningsresultat vid European Congress of the Regional Sciences i augusti år 2002. Nu finns materialet tillgängligt som arbetsrapport - Culture as Regional Attraction: Migration Decisions of Highly Educated in a Swedish Context
Läs mer.
Framtidens lärandemiljöer
Akademiska Hus har tillsammans med KTH Learning Lab gjort en satsning på Projekt Nya Lärandemiljöer. Under 2001/2002 genomfördes en seminarieserie omfattande 14 seminarier. Dessa har nu sammanställts i en imponerande volym om fem hundra sidor. Här presenteras seminarium nummer 8 - Framtidens lärandemiljöer - med föreläsningar och påföljande diskussion. Huvudtalarna är Åke E Andersson från KTH och Sverker Sörlin vid SISTER, vilka båda medverkar i SISTER:s forskningsprojekt Kulturen i Kunskapssamhället.
Ladda ner dokumentet (PDF).
Forskningsledning
Vem styr forskningen? I den danska antologin Forskningens dilemmear diskuterar Ulf Sandström vid SISTER den externa finansieringens allt större betydelse för forskningen. Läs mer på bokförlaget Samfundslitteraturs hemsida.
Vetenskap, medier och publiken
Visuell kultur har blivit ett allt starkare forskningsområde till följd av mediernas massproduktion av bilder och informationsteknologins intensifierade cirkulation. Detta får bl a effekter på den allmänna förståelsen av vad vetenskap egentligen är. Anders Ekström vid SISTER inleder ett nytt forskningsområde om relationerna mellan vetenskap, medierna och publikerna med två delprojekt:
  • Att lära sig se - Åskådningskultur, pedagogik och visuella medier i Sverige 1850-1910. Läs mer.
  • Den mediala vetenskapen, 1850-2000. Läs mer.
Culture in Knowledge Society
Den 5-7 mars höll forskningsprojektet "Kulturen i kunskapssamhället en internationell workshop på Skeviks gård.
Medverkade gjorde bl a:
Norbert S. Baer, professor, Institute of Fine Arts, New York University
Eleonora Belfiore, doctoral candidate, Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick
Franco Bianchini, Ph.D., De Montfort University
Rosemary Coombe, professor, Division of Social Science, Faculty of Arts, York University
Peter Duelund, professor, Institute of literature, Copenhagen University
Bruno S. Frey, professor, Zûrich universitet
Jim McGuigan, Ph.D., Dept. of Social Sciences, Loughborough University
Anita Kangas, professor, Dept. of Social Sciences & Philosophy, University of Jyväskylä
Per Mangset, professor, University college of Telemark
Gianfranco Mossetto, professor, The Int. Center for Art Economics ICARE

Ordförande till de olika avsnitten var prof. Åke E. Andersson, KTH, prof. Folke Snickars, KTH, prof. Sverker Sörlin, SISTER, prof. Geir Vestheim, Högskolan i Borås och prof. Svante Beckman, Linköpingsuniversitet.
For an english summary (PDF) of the research project.
Experternas intåg i vardagen - sociala experter i Sverige 1890-1980: Aktörer, idéer & praxis
Seminarium ägde rum den 18 februari kl 10.15 - 12.00, SISTER:s seminarierum

Projektpresentation av FD Jenny Björkman, Uppsala universitet och FD Johan Sjöberg, Uppsala universitet.
Vetenskap i polartrakterna
Nytt ljus över polarforskningens historia ges i publikationen Narrating the Arctic - A Cultural History of Nordic Scientific Practices. Författarna och redaktörerna Sverker Sörlin vid SISTER och Michael Bravo från Cambridge University har här samlat bidrag från vetenskapshistoriker, antropologer, litteraturvetare och geografer. Det är en komplex och kulturell beskrivning av polarforskningen i ett spänningsfält av ursprungsbefolkningar, nationella strävanden, vetenskap och äventyr. Läs mer på bokförlaget Science History Publications hemsida och på Dagens Nyheters kultursida.
Ny medarbetare från Learning Lab
Ewa Olstedt från KTH-Learning Lab gästar SISTER med medverkan i ett forskningsprojekt - en kunskapsöversikt om lärande och undervisning i högre utbildning - som genomförs på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Ewa har nyligen lagt fram sin doktorsavhandling Att tänka kritiskt? En studie om lärande, PBL och IT i ingenjörsutbildningen.
Ny medarbetare
SISTER utvecklar sin utåtriktade verksamhet med program och seminarier, nyhetsblad och webbaktiviteter. - I ett samhälle med ett allt starkare fokus på vetenskap och ett växande antal högskolestuderande och forskare behövs det en vidgad debatt och insyn i forskningens villkor, säger Pehr Mårtens som tillträder tjänst som informatör och producent vid SISTER.
Det nya forskningslandskapet SISTER - årskonferens 2002
"Bokens redaktör docent Ulf Sandström (SISTER), professor Olle Persson (Umeå universitet) och docent Mats Benner (Lunds universitet) introducerade konferensen med axplock ur det digra undersökningsmaterialet."
Läs mer om konferensen och om boken.
Kvalitet på Högskolan på Gotland
Lillemor Kim har på uppdrag av Högskoleverket sammanställt en rapport som bedömer utvecklingen av kvaliteten på den unga högskolan på Gotland. Rapporten går att läsa på Högskoleverkets hemsida.
Konst och forskning
Henrik Karsson har i rapporten "Handtag, famntag, klapp eller kyss" genomfört en fristående kartläggning i en problemorienterad rapport, som belyser konstnärlig forskarutbildning och doktorsavhandlingar i Sverige, Storbritannien och Finland. Detta nya forskningsfält diskuteras utifrån behovet av tvärvetenskapliga samarbeten och förnyelse inom närliggande humanistiska discipliner. Beställ via info@sister.nu.
Ladda ner första kapitlet här.
Högskolans regionala effekter
I en ny bok från SISTER studerar kulturgeografen Maria Wikhall vilken betydelse utbyggnaden av den högre utbildningen har haft för studentrekrytering och tillgång på högutbildad arbetskraft under de två senaste decennierna. Denna avhandling kan köpas via Sister (200 kr). Kontakta inger@sister.nu. Läs mer.
Ulrich Teichler - gästföreläsning med plats för samtal
Tid: torsdag 30 maj kl 9.45-11.30
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33 D
Ulrich Teichler är professor och chef för Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und Hochschulforschung vid Kassels universitet. Han kommer att reflektera över villkoren för forskning om högre utbildning och dess roll för högskolepolitiken i Tyskland, Sverige och andra europeiska länder. Teichler är rådgivare till OECD, EU och UNESCO.
Samarrangemang med Institutionen för internationell pedagogik.
Tvärvetenskap i praktiken
14 maj kl 15.00-18.00
Vid ett välbesökt seminarium om tvärvetenskapens ställning i forskningspolitiken av idag presenterade flera medarbetare vid SISTER resultatet av två nya studier i ämnet. Studierna kommenterades av Eskil Wadensjö från Stockholms universitet, Göran Marklund från Vinnova och Carl Jacobsson från Vetenskapsrådet. Tvärvetenskapen växer, men kanske inte på det sätt och av de skäl som man en gång tänkt sig.
Läs mer.
Seminariet Konst och forskning hölls den 12 april och var mycket välbesökt. Debattviljan vad god och har rapporterats i Dagens Forskning samt i Svenska Dagbladet.
Norges forskningsråd
Seminarium hölls den 5 mars med föredrag av Erik Arnold, Technopolis, om utvärderingen av Norges forskningsråd.
Rapport från seminariet "Det mänskliga"
Rapporten är en dokumentation av seminariet "det mänsliga - ett seminarium om humaniora som sökande och experiment" den 2-3 april 2001 på Sigtunastiftelsen. Seminariet initierades av Sigtunastiftelsen och SISTER och planerades av Bengt Gustafsson, Henrik Karlsson, Pehr Martens och Sverker Sörlin. Rapporten kan beställas via info@sister.nu. Kostnad: 150:-
Nordiska systerinstitut utvärderade
Lillemor Kim, forskningsledare vid SISTER, har deltagit i tre utvärderingar av forskningsinstitut i Norden inom området studier av utbildning, forskning och innovation. I Danmark har Analyseinstitutet utvärderats och i Norge har NIFU och STEP-gruppen satts under lupp. Utvärderingarna kan beställas och i förekommande fall hämtas i pdf-format. Läs mer.
Motsträviga sektorsorgan
Bo Persson, verksam inom forskningsprogrammet Universiteten och det nya forskningslandskapet, har publicerat avhandlingen Motsträviga myndigheter: Sektorsforskning och politisk styrning under 1980-talet. Köp boken via Sister (200 kr). info@sister.nu
Kontroverser i forskningspolitiken
Ny bok från SISTER. Författaren Mats Benner följer i Kontrovers och konsensus den svenska forskningspolitikens utveckling under 1990-talet fram till den senaste reformen. Boken utges i samarbete med förlaget NyaDoxa. Beställ via bokhandeln eller direkt från www.nya-doxa.se
Forskningspolitiskt seminarium
Den 10 oktober kl 15-18 hölls ett forskningspolitiskt seminarium kring boken Kontrovers och konsensus. Författaren Benner presenterar och får kommentarer av Rune Premfors och Thorsten Nybom. Kaffe och sedan allmän diskussion.
Verksamhetsplan och Årsberättelse
Sisters styrelse har under våren fastställt ett verksamhetsprogram för perioden 2001--2003. Läs bifogade dokument. Årsberättelsen för år 2000 har färdigställts. Läs bifogade dokument.
Föreningen utökas med fem medlemmar
Styrelsen godkände vid sitt majsammanträde ansökan om medlemskap i Föreningen för studier av forskning och utbildning från följande: Akademiska hus, Formas, MISTRA, Vårdalsstiftelsen och SULF. Andra organisationer som vill bli medlemmar välkomnas att inkomma med sina ansökningar!
Föreningsstämma
Den 30 maj kl 16.00 hölls en stämma för Föreningen för studier av forskning. Stämmohandlingar är offentliga och kan rekvireras från institutet.
Sister flyttar till KTH-området
Sister har flyttat in i nya lokaler och det har inneburit vissa problem. Det har varit svårt att nå oss via e-mail. Fr.o.m. den 12 mars skall det fungera som vanligt.
Ny adress:
Institutet för studier av utbildning och forskning (SISTER)
Drottning Kristinas väg 33 D
114 28 STOCKHOLM
Telefonnummer och e-mailadresser förblir desamma (se kontakta oss). Nytt faxnummer blir 08-20 52 70.
"det mänskliga"
Ett seminarium om humaniora som sökande och experiment, 2-3 april 2001.
Plats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Ett samarrangemang mellan Sigtunastiftelsen (Bengt Gustafsson) och Sister (Sverker Sörlin). Seminariet leddes av Inge Jonsson, Vitterhetsakademien.
För ytterligare information, kontakta Sigtunastiftelsens reception 08-592 58 991, eller via e-post: reception@sigtunastiftelsen.se.
Utvärdering av humanistisk forskning vid Göteborgs universitet
Sverker Sörlin, professor och forskningsledare vid SISTER, har lett en nordisk bedömargrupp. Gruppens rapport har lämnats och är under utgivning vid Göteborgs universitet. En sammanfattning finns här.
Forskningsprogram om kulturens roll i kunskapssamhället
Kulturen tycks få en allt större betydelse i framväxten av ett mer kunskapsbaserat samhälle. Mot denna bakgrund har SISTER tillsammans med institutioner vid KTH, Linköpings universitet/Campus Norrköping och Högskolan i Borås utformat ett större forskningsprogram, "Kultur i kunskapssamhället: Kulturen som samhällssektor och kulturpolitikens utmaningar". Kulturrådet har visat stort intresse för projektet. Finansiär är hittills Riksbankens Jubileumsfond. En sammanfattning finns här.
SISTER arrangerade nordiskt samtal med Thomas Östros om regeringens forskningsproposition den 5 oktober 17 - 19.
Information

"Universitetets värden: Bidrag till den forskningspolitiska debatten"
I denna antologi samlas inlägg som utifrån olika perspektiv analyserar och diskuterar universitetets samhällsroll och framtid. Syftet är bl.a. att lyfta och utvidga diskussionen inför höstens större forsknings- proposition. Bland författarna märks Sverker Gustafsson, Thorsten Nybom, Bo Rothstein och Björn Svedberg samt SISTER- medarbetarna Sverker Sörlin, Lillemor Kim, Mats Fridlund och Ulf Sandström. De två sistnämnda är dessutom redaktörer för antologin. Boken, som redan väckt debatt i media (se bl.a. SvD 2000-03-28) kan beställas på: http://www.sns.se/forlag/view_pub.asp?uid=478

"Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige"
Vid ett SNS-seminarium den 5 april 2000, med bl.a. utbildningsminister Thomas Östros, presenterades boken "Kunskap för välstånd", skriven av SISTERs direktör, professor Sverker Sörlin, och professor Gunnar Törnqvist, Lund. (Se även DN-debatt samma dag.) Av studien framgår att möjligheterna till högre utbildning finns i många regioner. Däremot har förväntningarna på forskningssatsningarna varit svåra att infria. I kunskapssamhället växer sig de redan starka regionerna ännu starkare, medan de flesta regioner stagnerar eller går tillbaka. Boken reser frågor om behoven av differentiering inom den svenska högskolan och om behoven av en politik för att skapa den täthet som gynnar kreativitet och tillväxt. För mer information och möjlighet att beställa boken hänvisas till http://www.sns.se