Vad är SISTER ?
Vad vill SISTER ?
Hur arbetar SISTER ?
Forsknings- och utredningsverksamheten
ForskningsresultatenSISTER är akronymen för Institutets engelska namn: Swedish Institute for Studies in Education and Research.

Institutet för studier av utbildning och forskning startade sin verksamhet den 1 januari 2000. Dess tillkomst kan ses som svaret på ett länge diskuterat behov av fristående analys och utredning av förhållandena i det svenska utbildnings- och FoU-systemet. Det är fristående från politiska intressen och finansierar sin verksamhet genom basanslag från Föreningen, genom forskningsfinansierande fonder, råd, stiftelser m.fl. samt genom uppdragsforskning.

Institutets verksamhet inriktas på studier av forskning, utbildning och innovationsprocessen i hela samhället, dvs. såväl näringsliv och organisationer som offentlig sektor. Institutet verkar genom egeninitierad forskning och utredningsverksamhet, genom beställda undersökningar och genom utåtriktad verksamhet.

Institutets ändamål är att studera utbildning, forskning och innovationsprocessen i ett jämförande internationellt perspektiv samt att främja debatten inom detta område. Kännetecknande för Institutets egeninitierade projekt skall vara hög vetenskaplig kvalitet och relevans för högskolan och FoU-systemet. En central uppgift är att skapa överblick och sammanhang i kunskapen om det snabbt växande FoU-området.

Institutet drivs av ett antal forskningsledare med olika kompetens och inriktning. Bland medarbetarna finns också forskare/utredare vid Institutet och samverkande institutioner samt administrativ personal. Institutet leds av en direktör som själv är forskningsledare vid Institutet.

bedrivs i form av tidsbegränsade projekt, i första hand inom områden som är av betydelse för den forsknings- och utbildningspolitiska debatten och för den långsiktiga kunskapsutvecklingen inom området.

Institutet verkar genom sina egna medarbetare och genom uppdrag i samverkan med externa forskare/forskargrupper. Institutet skall också fungera som värd för doktorander, postdoktorer och gästforskare.

publiceras i form av skrifter med bred spridning riktade till universitets- och högskolevärlden, näringsliv, politiker, medier m.fl. Institutet ger ut egna publikationer i både tryckt och elektronisk form samt publicerar resultat i gängse tidskrifter, antologier och böcker.

Institutet genomför eller samarbetar om konferenser och seminarier för att sprida nya forskningsresultat och sätta forsknings- och utbildningsfrågor under debatt. Institutet fungerar även som mötesplats och som ett nätverk för dem som är verksamma inom området.