Personal

Namn: Enrico Deiaco

Befattning: Managing director

E-post: fornamn.efternamn@sister.nu

Mobil: 070 - 626 44 73
Pressbilder

Enrico Deiaco är institutets verkställande direktör. Enrico är nationalekonom från Stockholms- och Göteborgs Universitet. Han har arbetat som seniorforskare vid Industriens utredningsinstitut, som innovationspolitisk rådgivare vid Europeiska kommissionen och som chef för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Enrico har också varit verksam som partner och konsult i analysföretaget Technopolis Group med kontor i fem länder. Enricos huvudintresse är forsknings- och innovationpolitiska frågeställningar.Namn: Inger Lindbäck

Befattning: Financial manager

E-post: fornamn.efternamn@sister.nu

Inger har läst företagsekonomi vid Stockholms universitet och är ekonomiansvarig vid institutet. Inger har tidigare bl a arbetat vid Karolinska Institutet.Namn: Anna Hallén

Befattning: Communication Manager

Anna har en fil. kand. i statsvetenskap och praktisk svenska från Stockholms universitet. Hon är ansvarig för institutets kommunkation. Hon har tidigare studerat och arbetat utomlands.
Senior researchers

Namn: Olle Edqvist

Befattning: Senior researcher

Olle är civilingenjör och tekn.dr. i fysik. Han har arbetat med forskning för utveckling, teknik- och regionalhistoria samt forskningspolitik med tonvikt på internationellt samarbete. Olle var planeringschef vid Stiftelsen för strategisk forskning fram till 2003. Han var också huvudsekreterare för Wigzellska utredningen hösten 1999 vilken ledde fram till dagens råds- och myndighetsstruktur inom svensk forskning samt 2003 sekreterare till en expertgrupp för att för EU:s räkning utreda hur ett framtida europeiskt forskningsråd inom EU bör struktureras och byggas upp. Vid SISTER ansvarar Olle Edqvist för en studie av internationalisering svensk forskning.


Namn: Lars Geschwind

Befattning: Senior researcher

Fil.dr i historia vid Uppsala universitet 2001. Lars har tidigare bl.a. varit verksam som lärare och forskare vid Södertörns högskola och som projektledare på Högskoleverkets utvärderingsavdelning. Hans intresseområde är högre utbildning och forskning. Senare studier inkluderar teman som ledarskap, tvärvetenskap och kvalitet.
För mer information se CV.Namn: Göran Melin

Tjänstledig
Pressbilder

Fil.dr. i sociologi 1997 efter studier vid Umeå universitet. Under fem år därefter har Göran varit handläggare på Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) med ansvar för flera av STINT:s program, bl.a. postdoc-stipendier, doktorandstipendier och gästforskare. Sedan 2003 har Göran arbetat som forskare på SISTER. Hans intresseområde är forskningspolitik och olika former av forskningssamarbete. Flera senare studier har handlat om unga forskares situation, samt institutionell samverkan mellan universitet och högskolor i form av nätverk eller allianser.
För mer information se CV lång version eller kort version.Namn: Anki Dellnäs

Befattning: Senior researcher

Anki disputerade 2002 i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet. Hon har därefter haft olika uppdrag och tjänster vid Göteborgs universitet bl.a. som föreståndare för Centrum för värdegrundsstudier, forskarutbildningskoordinator och utbildningsledare. Läsåret 2004/05 tillbringade Anki vid Teachers College Columbia University i USA som postdoc. Hennes intresseområden är högre utbildning, i synnerhet jämförande, internationella perspektiv, organisatoriska frågor, tvärvetenskapens villkor och forskningspolitik.Researchers

Namn: Anders Broström

Tjänstledig


Anders är civilingenjör utbildad vid LiTH, KTH och ETH Zürich. På SISTER är han främst orienterad mot studier av gränssnitt mellan akademi och näringsliv.
För mer information se CV.Namn: Maria Ljunggren (Johansson)

Befattning: Researcher

Maria har en Bachelor of Science i psykologi från Heriot-Watt University Edinburgh och University of Stirling, Skottland, samt en Magister i Internationell jämförande pedagogik vid Stockholms Universitet. Maria har tidigare arbetat som ämnessakkunnig på Samverkansdelegationen tillhörande Utbildningsdepartementet. På SISTER är hennes arbete främst inriktat mot högskolans samverkan och regionaliseringens effekter på högre utbildning.
För mer information se CV.Namn: Åsa Smedberg

Föräldrarledig

Åsa har läst humaniora och samhällskunskap vid universiteten i Stockholm, Umeå och Linköping. Studierna har gett en fil kand i religionsvetenskap & litteratur samt en gymnasielärarexamen med samhällskunskap som huvudämne. Efter sitt arbete som utredare/forskningsass i Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier, Tema T i Linköping 1998-99 har hon ägnat sig åt skönlitterärt skrivande, bland annat två år på Nordens Författarskola, Biskops Arnö.Research assistents

Namn: Karla Anaya-Carlsson

Föräldrarledig
Befattning: Research assistant

Karla har en fil. kand. i sociologi från Stockholms universitet med inriktning mot utredningar. Under 1995-1998 läste hon juridik i El Salvador. Hon har tidigare arbetat på Skolverket med att sammanställa statistik åt enheten för medborgarservice samt genomfört en utvärdering av deras verksamhet. För mer information se CV


Namn: Karin Husberg (Larsson)

Befattning: Research assistant

Karin har en magister i statsvetenskap och en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har läst på pol mag. programmet i Linköping. För mer information se CV.Associated researchers


Namn: Sverker Sörlin

Befattning: Senior researcher

Sverker Sörlin, fil. dr i idé- och lärdomshistoria (Umeå universitet 1988), är gästprofessor vid Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH. Han var SISTER:s förste VD 2000-2003 och vetenskaplig ledare 2004-2006. Han har varit gästforskare vid University of California, Berkeley (1993), och vid universiteten i Cambridge (2004-05) och Oslo (2006). Bland hans böcker om forsknings- och utbildningsfrågor märks Denationalizing Science (red. 1993), Kunskap för välstånd (med G. Törnqvist 2000), "I den absoluta frontlinjen" (red. 2005), Vad kan stiftelser göra? (2005), Knowledge Society vs. Knowledge Economy (red. 2007). Han ingår i tidskriften Minervas redaktionsråd och är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien IVA sedan 1998. Sörlin har lett utvärderingar i Sverige och internationellt och ägnat sig åt rådgivning, bland annat som ledamot av regeringens forskningsberedning 1994-1998 och på nytt sedan 2005. Han leder f.n. ett forskningsprogram om "Instituten i innovationssamhället", finansierat av VINNOVA.Namn: Andreas Högberg

Befattning: Associated researcher

Andreas doktorerar för närvarande inom nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har sedan tidigare en magisterexamen inom ämnet från samma lärosäte. Forskningsområdet är främst corporate governance med inriktning mot familjeföretag i Skandinavien och Sydostasien. Andreas har tidigare jobbat som utredare vid SISTER och han har deltagit i en handfull uppdrag, främst utvärderingar.Namn: Lillemor Kim

Befattning: Associated researcher

Lillemor är fil.dr. i pedagogik och har sedan början av 1960-talet varit verksam på olika positioner i högskolevärlden, i den centrala högskoleadministrationen, på regional nivå och som rektor vid Mälardalens högskola 1989 - 1995. 1998 disputerade hon på avhandlingen Val och urval till högre utbildning. En studie baserad på erfarenheterna av 1977 års tillträdesreform. Lillemor har medverkat i en rad utredningar och svarat för flera utvärderingar av högre utbildning i Sverige och internationellt bl.a. på nordisk nivå. Inom SISTER verkade Lillemor till en början som forskningsledare med huvudsakligt ansvar för projekt rörande högre utbildning. Hon pensionerades hösten 2005 och är sedan dess knuten till institutet som associerad forskare. För mer information se CV.Namn: Hans Lööf

Befattning: Associated researcher

Ekonomie doktor. Hans disputerade 2002 på avhandlingen "The Knowledge Production Function. Evidence from New Micro Data". Tidigare verksam på KTH, näringsdepartemetet, TCO och Kommunal. Hans forskningsområden är innovation, teknisk utveckling, och tillväxt samt policyfrågor. Speciellt studerar Hans länken mellan finansiell ekonomi och FoU, sambandet mellan kunskapskapital och produktivitet samt relationen mellan mikroperspektivet och makroperspektivet vad gäller incitament till och avkastning från FoU-investeringar. Hans är verksamhetansvarig för CESIS - det forskningscenter kring innovationsstudier i vilket SISTER, KTH och JIBS samverkar.Namn: Peder Karlsson

Befattning: Associated researcher

Filosofie doktor i sociologi, med inriktning mot vetenskaps-/kunskapssociologi. Peder har en bakgrund som gymnasieingenjör och har bland annat arbetat som ritare/konstruktör under några år. 1993 började han studera vid Umeå universitet och han kom så småningom att inrikta sig på sociologi. Våren 2004 disputerade han med avhandlingen Forskares socialisation: Kunskapssociologisk visit i doktoranders livsvärldar. Fram till och med vårterminen 2006 arbetade Peder som universitetslektor på sociologiska institutionen, Umeå universitet. Under denna period undervisade han på alla nivåer inom institutionens inriktningar och utbildningsprogram, exempelvis Programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Från och med hösten 2006 är Peder konsult i egen regi, med uppdrag från bland andra SISTER.