Andra publikationer 2008

Enrico Deiaco och Lars Geschwind kommenterar den nya forskningspropositionen i tidningen Forskningspolitikk (Nr 4/2008). Läs artikeln här.

Enrico Deiaco, Karla Anaya-Carlsson och Lena Båth på SISTER har på uppdrag av Innovationsbron AB genomfört en kartläggning av mötesplatser för forskare, innovatörer och riskkapital inom IT-området. Läs rapporten här.

Enrico Deiaco på SISTER har tillsammans med DS Innovation skrivt rapporten Hur kan innovationsprocessen i sjukvården förbättras genom regional samverkan? - erfarenheter från DS Innovation på uppdrag Innovationsbron i Stockholm. Läs artikeln här.

Lars Geschwind på SISTER har skrivt artikeln Humaniora i stöpsleven som är publicerad i tidningen Forskninspolitikk, nr 2/16.06.2008. Läs artikeln här


Andra publikationer 2007

Andreas Johnsson och Enrico Deiaco på SISTER har skrivit rapporten
Is there a scope for a pan-Nordic Management Education?
A Study of Five Industries.
Kontakta författarna angående rapport.

Enrico Deiaco på SISTER har skrivit en bokrecension Profilerade europeiska universitet i tidningen Forskningspolitikk, nr 3-4, 2007. Läs recensionen i sin helhet här

Maria Johansson på SISTER har tillsammans med Hans Westlund, KTH och CISEG skrivit artikeln Social capital enhancement through regional co-operation:A study of a Swedish policy program Artikeln finns att läsa här Ladda ned artikelbilaga.


Enrico Deiaco, Anki Dellnäs, Mats Benner, Olle Edqvist och Göran Melin har på olika sätt bidragit till IVAs projekt forsknings- och innovationsframsyn. Ladda ned rapporter som SISTER har bidragit med.

FORSKNING, INNOVATION OCH SAMHÄLLE - ett sammanflätat system i snabb omvandling Rapporten finns att läsa här.

FORSKNINGSPRIORITERINGAR:HUR, VEM OCH VAD? Rapporten finns att läsa här.

FORSKNING- OCH INNOVATIONSFRAMYSN - referensgrupp samhälle Rapporten finns att läsa här.


Anders Broström: Collaboration for competitiveness - Towards a new basis for regional innovation Ladda ner appendices

Göran Melin och Linda Blomkvist har varit med och skrivit rapporten "Forskarrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver". Rapport 2/2007 Nifu Step. Rapporten finns att läsa här.

I volym 72, Nummer 1/2007 av Scientometrics bidrar Göran Melin med artikeln "An exploratory study of the feature of Iranian co-authorships in biology, chemistry and physics".

I volym 45, nummer 1/mars 2007 av Minerva - A Review of science, learning and policy medverkar Sverker Sörlin (KTH/SISTER) och Mats Benner (FPI och associerade forskare vid SISTER) med artikeln “Shaping Strategic Research: Power, Resources and Interests in Swedish Research Policy”.
Läs mer här


Andra publikationer 2006

Göran Melin har fått en artikel publicerad i decembernumret 2006 av tidsskriften Science and Public Policy. Läs artikeln här.

I nummer 03:2006 av Malmö högskolas tidskrift om forskning och utbildning, Praktik & Teori, bidrar SISTER -medarbetarna Göran Melin & Enrico Deiaco med en artikel om "Allianser, universitetsnätverk och annat institutionellt samarbete". Läs artikel via Malmö högskolas hemsida.

SISTER har kartlagt de holdingbolag som idag finns kopplade till svenska universitet och högskolor. Kartläggningen beställdes som ett underlag för en pågående utredning som skall lämna förslag till regeringen om hur regelverk och strukturer kring holdingbolagen kan förbättras. Holdingbolagen förknippas med ambitioner att stödja och investera i forskningsanknutet nyföretagande, men SISTER:s rapport betonar att bolagen idag arbetar efter mycket olika strategier; både graden av verksamhet och verksamhetens inriktning varierar kraftigt mellan bolagen. Rapport till näringsdepartementet av Peter Nygårds och Henrik Blomgren återfinns här.

Sverker Sörlin och Göran Melin har deltagit i författandet av rapporten "A Public Good, PhD Education in Denmark. Report from an International Evaluation Panel", (2006) på uppdrag av Ministry of Science Technology and Innovation. Rapporten finns att läsa här.


Andra publikationer 2005

VINNOVA och KTH genomförde år 2005 ett interaktivt seminarium kring tillväxt och samverkan mellan högskola och näringsliv. Seminariet var ett led i KTH:s projekt Den entreprenöriella fakulteten som SISTER bidragit till, bl a genom medförfattarskap till rapporten med samma namn.
Ladda ner rapporten

I nummer 1/2005 av tidskriften Forskningspolitikk har Enrico Deiaco, VD vid SISTER, skrivit artikeln Att ta kommandot över sitt eget universitet. Kan strategiska allianser mellan forskningsuniversiteten vara en väg ut ur dagens situation? Läs artikeln här.

I decembernumret av Research Evaluation bidrar Göran Melin med artikeln "Dark Side of Mobility: negative experiences of doing a postdoc period abroad. Läs artikeln här.

EU-projektet MOMO - Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows - där SISTER bidrar med det svenska underlaget, har nu rapporterat en kartläggning av data och studier om forskares karriärvägar och rörlighet i Europa.
Ladda ner rapporten

Lillemor Kims och Per Jansons analys av Vårdalstiftelsens kompetenssatsningar och framtida vägval behandlas i en artikel i senaste numret av Vårdalnytt. Läs artikeln här


Andra publikationer 2004

Göran Melin."Postdocs abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks" Research Evaluation Volume 13 Number 2 August 2004

I Universitetsläraren, nr 18 2004, publicerar Göran Melin en debattartikel som ställer frågan om hur forskarsamhället skall agera när utlandsvistelser för postdoc har blivit norm. Den bygger vidare på Göran Melins analyser i "Postdocs abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks?" i tidskriften Research Evaluation. Läs debattartikeln


Lillemor Kim och Ewa Olstedt: Forskning om lärande i högre utbildning - en översikt. I rapporten utförd på Vetenskapsrådets uppdrag redovisas hur de undervisningsnära och didaktiska frågorna behandlats i svensk forskning om högre utbildning under perioden 1990–2002.
Rapporten går att ladda ner från Vetenskapsrådets hemsida.

Andra publikationer 2002

I en studie från Stockholms Läns Landstings Regionplane- och trafikkontor utreder docent Ulf Sandström och Martin Hällsten vid SISTER de förändrade villkoren för forskarutbildning och forskning i Mälardalsregionen. Läs mer i Promemoria nr 8 (PDF) från Regionplane- och trafikkontoret.

Lillemor Kim: Lika olika : En jämförande studie av högre utbildning och forskning i de nordiska länderna. Högskoleverkets rapportserie, Rapport 2002:40 R.Rapporten går att beställa via order@hsv.se eller ladda ner från Högskoleverkets hemsida.

Andra publikationer 2001

Sverker Sörlin. "Humanioras betydelser"
Kungl Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2001, sid. 106-116, Almqvist & Wicksell International, 2001

Sverker Sörlin. "Ordering the World for Europe : Science As Intelligence and Information As seen from the Northern Periphery"
Osiris: A Research Journal Devoted to the History of Science and its Cultural Influences, vol 15, Cornell University Press, 2001

Sverker Sörlin (2001) "The Trading Zone between Articulation and Preservation: Production of Meaning in Landscape History and the problems of Heritage Decision-making", (Eds.) Bauer & Snickiars, Rational decision-Making in the Preservation fo Cultural Property. Dahlem University Press, pp.47-59.

Evaluering av Analyseinstitutet for forskning. IT- og forskningsministeriet i Danmark. Köpenhavn, Januari 2001 (medförf. Lillemor Kim) Kan beställas via http://www.fsk.dk

Evaluering av STEP-gruppen. Genomfört av Danmarks Evalueringsinstitut etter oppdrag fra Norges forskningsråd. Utg. av Norges forskningsråd, Oslo 2001 (Expertmedverkan av Lillemor Kim). Kan beställas via http://forskningsradet.no

Evaluering av NIFU. Gennomført av Danmarks Evalueringsinstitut etter oppdrag fra Norges forskningsråd. Utg. av Norges forskningsråd, Oslo 2001 (Expertmedverkan av Lillemor Kim). Kan beställas via http://forskningsradet.no

(Red.) Sverker Sörlin, Nationens röst - texter om nationalismens teori och praktik. SNS förlag 2001. (med inledning av Sverker Sörlin) www.sns.se/forlag/nyheter.htm

Sörlin, Sverker m.fl Den humanistiska cirkelns kvadratur: Om humanioras möjligheter och framtid. Rapport från Humanistiska fakultetens nordiska bedömargrupp.Göteborgs universitet 2001.

Sörlin, Sverker: “Hur kan universitet göra karriär?“, i Umeå universitet – identitet och utmaningar, ed. Kjell Jonsson (Umeå, 2001), 47-58.

Andra publikationer 2000

Lillemor Kim: Sweden (country study) i Huisman, J. & Bartelse, J.A.: Academic careers : a comparative perspective, pp 35-50. Enschede : CHEPS, University of Twente, 2000.

Lillemor Kim. "Academic Careers : A Comparative Perspetive - The Case of Sweden" Academic Careers : A Comparative Perspective, CHEPS, University of Twente, 2000

Sörlin, Sverker: “Nya uppdrag för kunskapens platser“, i Utbildning & demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik 2000:1, 39-55.

Sörlin, Sverker: "Cultural Policy in the Information society", (Ed.) F. snickars. Culture, society and Market. The Swedish research seminar held at Sigtuna, January 24-25, 2000. Report from the Swedish National Council for Cultural Affairs and The Bank of Sweden Tercentenary Foundation 2001, pp.91-114.

Friluftshistoria -- Från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia, eds. Klas Sandell & Sverker Sörlin (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2000), 290 pp.

Sörlin, Sverker: “Rekviem över en granskningsrapport“ [svar till Sören Wibe; med Gunnar Törnqvist], Ekonomisk Debatt 28 (2000):7, 704-710.

Mats Benner och Ulf Sandström: "Inertia and change in Scandinavian public-sector research systems: the case of biotechnology", Science and Public Policy. Journal of the International Science Policy foundation. Vol 27, No 6, December 2000, pages 443-454 (www.catchword.com)

Mats Benner & Ulf Sandström :"Institutionalizing the Triple Helix: Research Funding and Norms in the Academic System" Research Policy Vol 29 (2-3) 2000 pp 291-301.

Mats Fridlund & Ulf Sandström : Universitets värden: bidrag till den forskningspolitiska debatten. (med bidrag av bl.a. Mats Fridlund, Lillemor Kim, Ulf Sandström och Sverker Sörlin) Stockholm: SNS Förlag.

Mats Fridlund: Den gemensamma utvecklingen: Staten, storföretaget och samarbetet kring den svenska elkrafttekniken. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion,1999.
Lillemor Kim: Svensk forskarutbildning i internationell belysning. Dokumenta no 70. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien.

Sverker Sörlin & Gunnar Törnqvist: Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige. Stockholm: SNS Förlag.

Lars Brandell & Lillemor Kim : Privilegium eller rättighet - en ESO-rapport om antagningen till högskolan. Ds 2000:24. Stockholm: Frizes Offentliga Pubikationerhär

Ulf Sandström. "Det föränderliga samhällets skolpolitik : Om 1950-talets diskurs kring teknik och skola" Årsbok i svensk utbildningshistoria 1989, Årgång LXIX, vol 163

Pehr Mårtens. "Två museistudier : Det inre rummet & Renässans för kuriosakabinettet" 5D - rummet på rymmen, Arkitetkurmuseet utställningskatalog 1998