Tillbaka till huvudsidan

Seminarier 2008

Forskningens nytta

Tid: Onsdagen den 9 april, 2008, kl 10.00 - 12.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D

Anmälan: info@sister.nu senast den 7 april
Varmt välkomna!

Universitet utan gränser

Tid: Torsdagen den 6 mars, 2008, kl 10.00 - 12.00 med efterföljande diskussion och förtäring
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: olle.edqvist@gmail.com

Det andra seminariet om internationalisering av svensk forskning. Universitetsforskning och universitetetens internationalisering står i fokus för detta seminarium. Varmt välkomna!

Entreprenörskap, Humankapital och Kreativitet

Tid: Fredagen den 8 februari, 2008, kl 13.30 - 15.30

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D

Anmälan: info@sister.nu senast den 4 februari


Hur kan länder och regioner klara den växande konkurrensen från snabbväxande ekonomier som Kina och Indien? Vilka är de kritiska faktorerna för långsiktig tillväxt?

I en alltmer globaliserad värld där information om teknik, nya produkter, tjänster och kunskap sprids och kopieras i en snabb takt är frågor av detta slag väsentliga. Entreprenörskap, humankapital och kreativitet framhävs ofta som centrala faktorer i debatten.

Vad betyder begreppen och vad säger forskningen om deras betydelse för tillväxt? Hur kan politiken utformas för att främja entreprenörskap, humankapital och kreativitet?

Program
Seminariet leds av Hans Lööf, docent i nationalekonomi på KTH

Pontus Braunerhjelm (Prof. och huvudsekreterare för regeringens Globaliseringsråd) Entreprenörskap och Tillväxt - vad säger forskningen?

Charlie Karlsson (Prof. och föreståndare för CISEG, Centre for Innovation System, Entrepreneurship and Growth) Humankapitalets betydelse för Regional Tillväxt

Charlotta Mellander (Phd Cand, föreståndare för Prosperity Institute of Scandinavia och samarbetspartner med Richard Florida, författare till bl.a. ("The Rise of the Creative Class") Kreativitet, Attraktivitet och Tillväxt


SISTER hälsar företrädare för universitet och forskning, representanter för myndigheter och industriorganisationer samt politiker hjärtligt välkomna till seminarietSeminarier 2007


Forskning, innovation och tillväxt: ett företagsperspektiv

Tid: Torsdagen den 18 oktober 2007, kl 15.00 - 17.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 12 oktober

Under hösten bjuder SISTER i samarbete med CESIS in till två seminarier om sambanden mellan forskning, innovation och tillväxt. Det första seminariet ges den 18 oktober där vi diskuterar innovationernas betydelse på företagsnivå. Tyngdpunkten ligger på att presentera de viktigaste resultaten snarare än att redogöra för teori eller statistiska metoder. Senare under hösten kommer ett seminarium med liknande tema fast inriktat på makronivå att erbjudas.

I det första seminariet deltar:

1. Bo Carlsson (Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University)
Kunskap, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt

2. Martin Andersson (Internationella Handelshögskolan Jönköping, CESIS)
Innovation, produktivitet och internationell konkurrenskraft - vad säger den nya empiriska forskningen kring internationell handel på företagsnivå?

3. Anders Broström (SISTER)
Varför samverkar företag med universitet?

SISTER hälsar företrädare för universitet och forskning, representanter för myndigheter och industriorganisationer samt politiker hjärtligt välkomna till seminariet.

Lokal forskningspolitik

Tid: Tisdagen den 21 augusti 2007, kl 10.00 - 12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan : info@sister.nu senast den 16 augusti

Universitet och högskolor runt om i världen utsätts för ett allt kraftigare omvandlingstryck. När den akademiska forskningen allt mer integreras med politiska, ekonomiska och samhälleliga processer och intressen långt utanför forskningssystemet ställs universitet och högskolor inför nya utmaningar. Den traditionella forskningspolitiken får idag mer karaktären av en brett formulerad innovationspolitik.

Vid seminariet presenterar Fredrik Melander sin doktorsavhandling, "Lokal forskningspolitik, Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980-2005", i vilken han undersöker hur universitet tar sig an och hanterar de förändrade krav och förväntningar som riktas emot dem.

Kommentator är Kjell Blückert, Forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond.

SISTER hälsar alla hjärtligt välkomna!

Avhandlingen i sin helhet finnas att ladda ner här.

Internationalisering av svensk forskning

Den 11 juni anordnade SISTER ett seminarium. Olle Edqvist inledde temat Internationaliseringen av svensk forskning. Seminariet ägde rum på Stiftelsen för Strategisk forskning. För mer information kontakta Olle Edqvist. Olle Edqvist har tidigare anordnat ett seminarium på samma tema som du kan läsa mer om nedan. Du kan även ladda ner texten som låg till underlag för det seminariet här.
Seminarier 2006

Den aktuella högskole- och forskningspolitiska debatten: Vem, vad, hur och varför?

Tid: Tisdagen den 5 september 2006, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 1 september


Debatten i dagspressen speglar förändringar inom universitets- och högskolesektorn. Debattintensiteten kring denna sektor har i dagspressen ökat kraftigt under senare år. Men vilka frågor debatteras, var och av vem? Vilka ståndpunkter och argument förs fram?

Vid seminariet presenteras två nyskrivna rapporter om den högskolepolitiska respektive forskningspolitiska debatten av de två författarna Lillemor Kim, SISTER, och Ulf Sandström, Linköpings universitet. De aktuella uppsatserna bygger vidare på tidigare studier och analyserar det viktigaste som hänt inom sektorn. Därmed ger de perspektiv på de utbildnings- och forskningspolitiska frågor som nu är aktuella i valrörelsen.

SISTER hälsar journalister och ledarskribenter, politiker, företrädare för universitet och högskolor, intresserade forskare samt representanter för myndigheter och organisationer välkomna till seminariet.

Kommentator: Anders Björnsson, f.d. chefredaktör för Dagens Forskning

Seminarieunderlag:
Lillemor Kim: Kvalitet kontra kvantitet: Högskoledebatten 2005-2006 Ladda ner
Ulf Sandström: Forskningsdebattens vad, vem, hur och varför
Ladda ner

Artikelsamlingar för de aktuella rapporterna:
Lillemor Kim Ladda ner Ulf Sandström Ladda ner

Tidigare uppsatser i samma ämne:
Ulf Sandström: Forskningsdebattens långa vågor
(Det nya forskningslandskapet, SISTER & Nya Doxa, 2002) Ladda ner
Mats Benner: Ställningskrig: Reflektioner kring debatten
(Det nya forskningslandskapet, SISTER & Nya Doxa, 2002) Ladda ner
Lillemor Kim: Börjar tilltron svikta? Högskoledebatten 2002
(Den vildväxande högskolan, SISTER & Nya Doxa, 2003) Ladda ner
Ulf Sandström: Polarisering - reflektioner kring forskningsdebatten
(Den vildväxande högskolan, SISTER & Nya Doxa, 2003) Ladda ner


Mot en gränslös utbildningsmarknad?
Ranking och ackreditering som nya former för reglering av högre utbildning


Tid: Tisdagen den 9 maj 2006, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 8 maj


Uppsala universitets nya prorektor professor Kerstin Sahlin-Andersson presenterar tillsammans med sina medarbetare Linda Wedin och Tina Hedmo, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid samma universitet, ett aktuellt forskningsprojekt:

Högre utbildning har de senaste åren hamnat i fokus för en ny rad av regleringar, granskningar och utvärderingar som syftar till att skapa jämförbarhet, ordning och kvalitet i utbildning och forskningsproduktion. Dessa inkluderar olika former av rankningar, ackrediterings processer och certifieringar som till stor del bygger på idéer om marknadsskapande och principer för frivillighet och standardisering. De är också ofta transnationella och globala till sin karaktär. Vår forskning fokuserar på hur dessa mekanismer skapas och drivs fram, och vilken betydelse de har för organisering av utbildning på en internationell och Europeisk nivå. Diskussionen tar sin utgångspunkt i uppsatsen "Is a global organizational field of higher education emerging?", där vi analyserar framväxten av granskning och utvärdering inom högre utbildning. Uppsatsen bygger på vår tidigare forskning om ackreditering och ranking av managementutbildning och om MBA utbildningars utbredning och institutionalisering i Europa. Denna forskning har också lett oss vidare till ett nyss påbörjat projekt om omreglering av den högre utbildningen inom EU, och de politiska strävandena att skapa enhetliga marknader för högre utbildning respektive forskning genom pågående omregleringar och policy-skapande processer. Dessa inkluderar exempelvis Bologna-processen och det pågående arbetet att skapa ett Europeiskt forskningsråd. Hur drivs ett sådant marknadsskapande, och hur integreras politiska strävanden med önskan att skapa marknader för kunskap och utbildning?

Professor Sverker Sörlin är kommentator.

Seminarieunderlag:
Is a global organizational field of higher education emerging? Management education as an early example


Breddad rekrytering till högskolan:
Var finns hindren och vem har ansvaret?


Tid: Fredagen den 7 april 2006, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 6 april


Vid seminariet kommer rubricerade frågor att diskuteras mot bakgrund av en jämförande studie mellan England och Sverige som SISTER genomfört i samverkan med The Centre for Widening Participation Policy Studies (Continuum) vid University of East London. Rapporten Bridging the Gap, som nu föreligger i tryck, presenterades redan i september förra året vid ett SISTER-seminarium i medverkan med bl a Rekryteringsdelegationen, som bekostat projektet. Avsikten nu är att fortsätta diskussionen (på svenska) om problemet breddad rekrytering mot bakgrund av de resultat som redovisas i rapporten, den senaste tidens debatt om gymnasieskolans konstruktion och de nya ansvarförhållanden som gäller i fråga om breddad rekrytering.
Vid det tidigare seminariet var fokus på högskolans möjligheter och roll i sammanhanget. Syftet nu är att involvera aktörerna Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Högskoleverket och den nya Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning samt inom folkbildning.

Hum-sam och näringslivet

Tid: Onsdag den 22 mars, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 17 mars

Danmarks ErhvervsforskningsAkademi (DEA) har utvecklat en Ehrvervsforskningsbarometer som synar hur utbyte och samverkan mellan näringslivet och humanister och samhällsvetare utvecklas. Lars Fremerey från DEA presenterar projektet och Arne Jarrick, Vetenskapsrådet, Jean-Pierre Zune, Högskoleverket, och Ingrid Elam från Malmö Högskola kommenterar.

OBS: Begränsat antal platser

Seminarieunderlag:
En bakgrund på danska (WORD)
Danmarks Erhvervsforskningsbarometer (PDF)

Seminarier 2005

Hur Kunskapssamhället har förändrat politiken

Tid: Tisdag 10 januari, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 9 januari

Jenny Andersson, FD i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, gästar SISTER:s seminarium med en kritisk diskussion om kunskapssamhällets idé. Seminariet tar sin utgångspunkt i hennes paper The Politics of Intangible Capital presenterad vid Society for the Advancement of Socio-Economics 2005.

Seminarieunderlag: ur inledningen till The Politics of Intangible Capital

Kontraktet och gåvan
Formella och informella institutioner på svenska universitet och högskolor i dag


Tid: 15 november, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan: info@sister.nu senast den 14 november
Kommentator: Peter Schilling, SISTER

Ylva Hasselberg, Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala universitet gästar SISTER:s seminarium. I tidskriften Gläntas temanummer om tillståndet i humaniora i Sverige beskrev Hasselberg i en kort text vad reformer inom forskarutbildningen kan komma att betyda för den vetenskapliga kvaliteten. Tidigare under våren framlade Hasselberg vid det Svenska Historikermötet ett utkast till en undersökning av universitetslärares och universitetsforskares eventuella deprofessionalisering under 1990-talet. SISTER fångar upp de kastade tärningarna och fördjupar frågorna om universitetets vägval. Vem har makten över det framtida universitetet? Hur kommer det att styras? Vilka förändringar är att förvänta?

Ladda ner seminarieunderlag:

Kontraktet och gåvan. Vad pengar faktiskt gör med forskarutbildningen (PDF), Glänta, nr.1-2, 2005

Det akademiska fältet och makten (PDF), Svenska Historikermötet 2005, Uppsala 22-24 april

Akademins nätverk (WORD), Tvärsnitt nr 4: 2004

Internationalisering av svensk forskning: sju fallstudier

Tid: Tisdag 11 oktober kl 10.00 - 12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33 D (KTH-Campus)
Anmälan: info@sister.nu senast den 10 oktober
Kommentator: Anders Karlqvist, föreståndare Polarforskningssekretariatet

Olle Edqvist vid SISTER presenterar ett första material från sitt forskningsprojekt om internationalisering av svensk forskning. I sju fallstudier som följer internationaliseringens flöden får vi ta del av bl a ett forskningsprojekt om barockorglar vid Göteborgs universitet, ett projekt om explosivämnen vid FOI, ett projekt om intelligenta vägar vid Linköpings universitet och det stora europeiska teleskopsamarbetet inom ESO.

Ladda ner seminarietexten

Breddad rekrytering till högre utbildning - en jämförelse mellan Sverige och England

Tid. Fredag 9 september kl 13.00 - 16.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33 D (KTH-Campus)
Anmälan: info@sister.nu senast den 6 september

Vid seminariet presenteras och kommenteras rapporten Bridging the gap - Comparing actions for widening participation in higher education in Sweden and England utarbetad på uppdrag av Rekryteringsdelegationen. Rapporten är författad av SISTER-medarbetarna Lillemor Kim, Maria Johansson och Sverker Sörlin i samarbete med professor John Storan vid University of East London. John Storan, som också medverkar vid seminariet, är chef för Continuum, ett centrum för policy studier kring vidgad rekrytering förlagt till University of East London. John är dessutom ledamot av det nationella programmet Aimhigher som verkar för ökat deltagande av underrepresenterade grupper i högre utbildning genom praktiska åtgärder på lokal och regional nivå.

Seminariet hålls på engelska.


Trends in Canadian Higher Education: Between State and Market.

Tid. Tisdag 30 augusti, kl. 10.00 - 12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33 D (KTH-Campus)
Anmälan: info@sister.nu senast den 29 augusti

Kjell Rubenson, professor i vuxenpedagogik vid University of British Columbia och ledare för dess Centre for Policy Studies in Higher Education and Training (CHET), besöker SISTER tillsammans med sin co-director professor Donald Fisher från samma institution. Kjell Rubenson var tidigare professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet och har studerat reformer inom svensk högskola och vuxenutbildning sedan slutet av 1960 talet. Kjell har tidigare hållit SISTER-seminarium på temat livslångt lärande. Denna gång delger han oss synpunkter på den aktuella utvecklingen på den högre utbildningens område i Kanada.Samtalsledare är Lillemor Kim, forskare vid SISTER.

Seminariet hålls på engelska.

Forskning och konkurrenskraft
- en mångsidig relation?


Programbroschyr i PDF

Seminarium kring en ny bok om forskningsstiftelserna
Tid: 2 juni 2005, kl 13.00 - 20.00
Plats: Kungl Vetenskapsakademien, Frescati
Anmälan: info@sister.nu senast den 27 maj

I en ny bok från SISTER, "I den absoluta frontlinjen": En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter, berättas historien om de tio första åren för statens fristående forskningsstiftelser. Fem stiftelser behandlas: Vårdalstiftelsen, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF), Riksbankens Jubileumsfonds kulturdonation och MISTRA.

I proposition 1991/92:92 Om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m. hette det: "Ungefär hälften av tillgångarna [i löntagarfonderna] skall användas för att främja forskning som är av betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft." Andra motiv tillkom visserligen - att stärka de regionala högskolorna och deras forskarutbildning, att förbättra miljön, att skapa dynamik i forskningssystemet. Uppdraget att stärka konkurrenskraften ansågs emellertid så viktigt att det skrevs in i ändamålsparagrafen för SSF och MISTRA, och genom den uttalade inriktningen i bakomliggande utredningar blev det en effekt som eftersträvades för i stort sett hela stiftelsefamiljen.

Det är därför i högsta grad angeläget att ställa frågan om stiftelserna och konkurrenskraften. Hur har stiftelserna arbetat med detta mål? Hur har de implementerat stadgarnas målsättningar i fråga om konkurrenskraften? Hur har de definierat innebörden av begreppet? Måste resultatet mätas i ekonomiska termer enbart - eller kan konkurrenskraft ha att göra med andra egenskaper hos forskningen?

Hur har stiftelserna lyckats? Och hur skall de möta nästa årtionde?

Stiftelserna bildades av riksdagen, de är en politisk skapelse. Vad kan det gångna årtiondet säga oss om forskningspolitikens verkningskraft?

Samtalsledare: Ulf Wickbom

Kommentator: Magnus Gulbrandsen, NIFU
Seminarier 2004

Staten, Chalmers och vetenskapen
- diskussion kring Henrik Björcks bok om forskningspolitikens historia

Tid: tisdag den 17 maj, kl 13.00-15.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Anmälan till info@sister.nu senast den 15 maj

I denna bok sätts Chalmers omvandling från slöjdskola till högskola in i ett brett historiskt sammanhang. Den högre tekniska utbildningen, med forskning på dagordningen, är central i historien om industrisamhällets kunskapshantering och belyser hur staten och vetenskapen närmade sig varandra i forskningspolitiken. Chalmers omvandlades när det svenska samhället moderniserades. Denna konfliktfyllda historia utvecklade sig under Sveriges politiska industrialisering i början av 1900-talet, men har slående paralleller till dagens situation, då många utbildningsinstitutioner strävar efter nya benämningar och vetenskaplig status.

Seminarieunderlag:
Innehållsförteckning och Inledning av Henrik Björck (PDF)
Debattartikel i Forskningspolitikk nr 1 2005

Medverkande:
Henrik Björck, docent, Göteborgs universitet
Kommentator:
Göran Blomqvist, direktör, SULF
Samtalsledare:
Pehr Mårtens, program- och informationssekreterare, SISTER


Internationalisering av forskning
- erfarenheter av forskarvistelser utomlands


Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D
Tid: kl. 10.15-12.00, 9 november 2004
Forskning har en transnationell arena som kan se mycket olika ut. Göran Melin vid SISTER presenterade sin nyligen publicerade artikel "Postdocs abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks?" i tidskriften Research Evaluation. Artikeln bygger på forskningsrapporten Effekter av postdoktorala utlandsvistelser.

Med avstamp i detta arbete öppnade seminariets ordförande Olle Edqvist, ny forskare vid SISTER, för en diskussion om förändringar i det internationella forskningslandskapet. Vart går utvecklingen? Behöver svensk forskningspolitik anpassas?

Claes Wahlestedt, forskningsledare vid Center for Genomics and Bioinformatics, Karolinska Institutet och engagemang i framför allt Japan, kommenterade.
Seminarieunderlag:
Arbetsrapport 29:2003. Effekter av postdoktorala utlandsvistelser , Göran Melin (PDF)

"Postdocs abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks?", Research Evaluation (Vol 13, Nr 2, August 2004)

Forskning och ekonomisk nytta
- diskussion och presentation av programmet för Science and Technology Studies vid Uppsala universitet

Tid: Tisdag den 19 april, kl 10.00-12.00
Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D (KTH -Campus)
Anmälan till info@sister.nu senast den 17 april

Docent Alexandra Waluszewski, från Uppsala universitets Företagsekonomiska institution och föreståndare vid Centrum för teknik- och vetenskapsstudier samt forskare vid CIND (Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics) gästar SISTER:s seminarium:

Hur ska vi skapa ekonomiskt nytta av forskning? Det är en fråga som alltmer sysselsätter politiker, policyaktörer och forskare - på lokal, regional, nationell och transnationell nivå. Huvudfrågan tycks vara hur vi ska få "science" att skapa "innovationer" - och hur ska vi föra ihop dessa innovationer med risk-kapitalister och entreprenörer? En fråga som däremot lyser med sin frånvaro är hur skapas användning av ny kunskap i ekonomiska strukturer? Hur hanteras den akademiska världens och den ekonomiska världens olika logiker? Det som skapar värde i den akademiska världen är det genuint nya - medan det som skapar ekonomiskt värde är det som går att bygga ihop med tidigare investeringar.

Seminarieunderlag:
Production and Use of Science - Some research issues approached by Uppsala STS

Kulturell ekonomi i kunskapssamhället

Fredag den 11 februari, kl 10.00 -12.00
Begränsad inbjudan
Professor Åke E. Andersson diskuterar sin kommande bok med arbetstiteln The Economics of Arts and Entertainment. Internets utbredning och den växande turismen är två av många skäl till varför studier i kulturell ekonomi blivit allt viktigare. Boken är ett resultat av studier inom ramen för SISTER:s forskningsprogram Kulturen i Kunskapssamhället.
Läs mer om forskningsprogrammet

Kunskapsläget i Mälardalen - ett exempel på en regional forsknings- och innovationspolitik

Seminarium ägde rum på SISTER den 20 april

Utbildningsdirektör Per Ringsell och enhetschef för omvärldsanalys Peter Eklund, båda från Länsstyrelsen i Södermanland, presenterade den regionala långtidsutredningen Fördel Stockholm Mälarregionen. Analysen är inriktad på framtidsförutsättningarna för fem områden: befolkning, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och bostadsmarknad.
Hans Lööf och Anders Broström, båda från SISTER, presenterade en kunskapsöversikt: Kartläggning av högre utbildning och universitets- och högskoleforskning i Mälardalen, som regionala långtidsutredningen beställt.

Seminarieunderlag:
Hemsida för projektet Fördel Stockholm Mälarregionen
Arbetsrapport 27:2003. Kartläggning av högre utbildning och universitets- och högskoleforskning i Mälardalen (PDF)
Seminarier 2003

Forskning om lärande i högre utbildning
- hur har svensk högskoleforskning behandlat lärandefrågorna?


Seminarium ägde rum den 16 mars kl. 15.00-17.00 på SISTER.
Lärande och undervisning - och forskning om detta - har kommit mer i fokus under det senaste decenniet. Förväntningar på utbildningen som drivkraft för tillväxt och demokratisering har varit i stigande. Villkoren för lärande har förändrats kraftigt genom globalisering, ändrade styrformer och den nya informationstekniken. Lillemor Kim och Ewa Ohlstedt presenterade en analys och översikt av den forskning om lärande i högre utbildning som bedrivits på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Professor Donald Broady, Uppsala universitet, var kommentator.
Seminarieunderlag:

Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet (PDF) av Ida Lidegran och Donald Broady.

Framtidens forskarutbildning

Seminarium ägde rum den 20 november på SISTER
Vid seminariet presenterades förarbeten till statens utredning av forskarutbildningen av Margareta Norell-Bergendahl, prorektor vid KTH och statens särskilda utredare av forskarutbildningen, Wanda Klintberg, utredningens huvudsekreterare och Anders Steinwall, utredningens biträdande sekreterare.
Samtalsledare: Lillemor Kim, FD i pedagogik, forskare vid SISTER och medlem av utredningens rådgivande grupp.
Seminarieunderlag:
Forskarutbildningsutredningens hemsida
Direktiv till utredningen om forskarutbildningen

Att bygga kunskapsstaden Stockholm
- vetenskapens byggnader och det urbana landskapet


Seminarium ägde rum den 18 november på SISTER
Presentation av ett forskningsprojekt av Julia Lindkvist, FM i konstvetenskap, forskare vid SISTER och KVA.

Postdoc-vistelser i utlandet
- effekter på det svenska forskningssystemet


Seminarium ägde rum den 4 november på SISTER
Vilka effekter har postdoc-vistelser i utlandet fått, för individerna själva och för det svenska FoU-systemet i stort? Vinsterna i form av ny kunskap och viktiga kontakter är i de flesta fall betydande. Många fortsätter att samarbeta med personer som de mött under sin postdoc. Samtidigt ger en mindre grupp stipendiater uttryck för negativa erfarenheter. Frågan om postdoc diskuteras också i ett vidare sammanhang: Vad betyder det att en postdoc utomlands alltmer blivit ett reguljärt inslag i en forskarkarriär? Hur fungerar stipendieformen? Klarar kvinnliga forskare att få med sig sin familj när de vill åka på postdoc?
Presentation av studie av Göran Melin, FD i sociologi, forskare vid SISTER.
Seminarier 2002

Europeisk dimension i lärarutbildningen
- kommer kultur och utbildning bli motorerna i EU:s framtida integrationspolitik?


Seminarium ägde rum den 6 november i SISTERs seminarierum.
Det är dags att ompröva EU:s strukturpolitik menar Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, som gästade SISTER för ett seminarium. I en rapport från Svenska institutet för europapolitiska studier presenterar Tarschys ett förslag om en europeisk dimension i kultur- och utbildningspolitiken. Vid seminariet diskuterades Tarschys utspel om att göra om Europaparlamentet till European Teachers College. I ett utvidgat EU kommer det behövas fler transnationella mötesplatser, mer ut av europeisk dimension i grundutbildningen och forskning på läraryrket och dess roll i formandet av framtidens världsbilder.
Från såväl teoretiska som praktiska utgångspunkter kommenterade Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Klas Roth, FD i pedagogik vid Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Pehr Mårtens, program- och kommunikationssekreterare vid SISTER, var samtalsledare.
Seminarieunderlag:
Will there ever be a European demos? (WORD)
Reinventing Cohesion: The Future of European Structural Policy (PDF)

Kunskapssamhällets marknad

Seminarium ägde rum den 30 oktober, kl 15.00-17.00 i SISTERs seminarierum på Drottning Kristinas väg 33 D.
Redaktörerna och författarna Fredrik Schoug, FD och docent i etnologi, Lunds universitet och Markus Idvall, FD i etnologi, Lunds universitet presenterade en ny antologi med titeln "Kunskapssamhällets marknad" (Studentlitteratur).
Visionen om kunskapssamhället handlar om ett samhälle där de flesta yrken förutsätter högre utbildning och där arbetslivet kräver flexibilitet och anpassning av de anställda. Alla måste studera vid högskolan, utveckla sin kompetens och ständigt vara beredda att omskola sig. Forskningen förväntas vara flexibel och rätta sig efter det oupphörliga flödet av nya kunskapsbehov på marknaden.
Denna politiska vision utgör bakgrund för regeringar, företag och institutioner när de utvecklar framtidsstrategier. Kunskapssynen är instrumentell. Utbildningsinstitutionerna förväntas vara tillväxtgenererande och måste visa att de är nyttiga och lönsamma för att undvika marginalisering och nedläggning. Idvall och Schoug diskuterar hur dessa villkor idag präglar två kunskapsområden: xenotransplantationskirurgin, som är ett innovationsinriktat fält med kommersiella utsikter, och humaniora, vars företrädare ofta utmålar sin verksamhet som krisdrabbad.

Det blev en lärorik diskussion tack vare fördjupande kommentarer från Donald Broady, professor vid Institutionen för Lärarutbildning, Uppsala universitet och Anna Sandström, Med Dr, projektledare inom bioteknik, IVA. Pehr Mårtens var samtalsledare.
Läs om boken på Studentlitteraturs hemsida

Regional utmaning

Seminarium ägde rum 10 september kl 15.00 - 19.00
Universitetet och den regionala utmaningen är titeln på en ny bok från SISTER. Boken belyser den regionala dimensionen i universitetens uppdrag och effekter på samhället. Redaktörerna Björn Olsson, docent i idéhistoria, och Ulf Wiberg, professor i kulturgeografi, båda från Umeå universitet presenterade sin bok vid seminariet.
Kommentator: Alexandra Waluszewski, docent Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Läs mer om boken.

Swedish Science Policy 1980-2000. Creating a foundation for Mode 2 Knowledge production?

6 juni kl 10.00 - 12.00, SISTER:s seminarierum

Presentation av avhandlingsavsnitt av Peter Schilling, doktorand i ekonomisk historia, vid Umeå universitet. Anmälan till info@sister.nu senast den 5 juni.
Seminarieunderlag Swedish Research Policy 1980-1990.

Livslångt lärande i ett internationellt och historiskt perspektiv

27 maj kl 10.00 - 12.00, SISTER:s seminarierum

Presentation och diskussion ledd av prof. Kjell Rubenson, University of British Columbia, Canada
Anmälan till info@sister.nu senast den 26 maj
Seminarieunderlag
"Lifelong Learning for All: Challenges and Limitations of Public Policy".

Akademisk yrkesidentitet

Seminarium ägde rum på SISTER den 8 april, kl 10.15 - 12.00.

Docent Lennart G Svensson, forskare inom professions- och utbildningssociologi, från Göteborgs universitet presenterade sin senaste studie: Professionella villkor och värderingar. En sociologisk studie av akademiker i 1990-talets Sverige. Ladda ner seminarieunderlaget (PDF) The quest for professionalism and the dialectic of individualism and collectivism in work organisations (paper till Knowledge, Work & Society no 1).

Vetenskapens sociala kontrakt

Professor Aant Elzinga från Göteborgs universitet gästade SISTER för ett seminarium den 15 april, kl 13.00-15.00. Vid seminariet diskuterades Elzingas bidrag till höstens Nobel Symposium, Science and Industry in the 20th Century. Artikeln, The New Production of Reductionism in Models relating to Research Policy, är en tour-de-force av rådande forskningspolitiska ståndpunkter.

Texten går att ladda ner från
Centrum för vetenskapshistorias (PDF) hemsida.

En högskola för innovationer?

Seminarium ägde rum den 17 december på SISTER

Uppfinnaren Håkan Lans var gäst och industriekonomen Hans Lööf vid SISTER ledde samtalet som kretsade kring såväl grundskolans som högskolans roll för innovationer och tillväxt. Har vi ett utbildningssystem för kreativitet och förverkligande av idéer? Kan universitet och högskolor leverera de strukturer som innovatören efterfrågor?

Forskningsinformation – för vem, av vem?

Seminarium ägde rum den 9 november på Svenska Akademien

Forskning angår oss alla. Men vem är det som skall berätta om forskarnas arbete, vad är det man ska berätta om – och vem är det som vill lyssna? Docent Anders Ekström vid SISTER diskuterar frågan med bla Nobelmuseets chef, professor Svante Lindqvist, chefredaktör Agneta Ringaby, Vetenskapsrådet, chefredaktör Björn Fjaestad, Forskning och Framsteg, vetenskapsredaktör Karin Bojs, Dagens Nyheter, och Vetenskapsradions chef Jan-Olov Johansson.
Joanna Rose, redaktör för radioprogrammet Filosofiska Rummet, leder samtalet.

Advice from Science:
What can Scientists tell Politicians and why?


Seminarium ägde rum den 6 september på KTH

Den brittiska regeringens vetenskapliga rådgivare David King utnämndes i samband med KTH:s 175-årsjubileum till hedersdoktor vid lärosätet. SISTER anordnade därför ett seminarium om vetenskaplig rådgivning - dess roll, värde och risker. Program. Läs artikel i tidningen Universitetsläraren.