Strategiskt Institutsprogram
Framtidens kunskapsmiljöer - universitetens nya villkor och dess effekter på innovation och samhälle
Knowledge Environments of Tomorrow – new conditions for universities and their effect on innovation and society

Annual Report 2005 & Strategic Institute Programme (PDF)

Framtidens kunskapsmiljöer samverkar med Forskningspolitiska Institutet vid Lunds universitet och institutionen Teknikens ekonomi och organisation och RIDE vid Chalmers.

Starka internationella förändringskrafter skapar ett tryck på nya strategiska vägval för de svenska och europeiska universiteten. Det kräver nytänkande om universitetens framtida positionering och om finansiering samt organisation av utbildning, forskning och samverkan. Aktörernas behov av underlag för sina strategiska beslut torde växa avsevärt framöver, inte minst inom universiteten men också hos finansiärer och departement och myndigheter. Institutsprogrammet fokuserar på fundamentala frågor och det söker motsvara högt ställda krav på "timing" och relevans. Det skall bidra till att öka kunskapen om universitetens betydelse för Sverige och den svenska samhällsutvecklingen och därmed ge en bättre jordmån för att diskutera strategiska vägval och lösningar inom det svenska universitetssystemet. Programmet blickar framåt, en god bit in på 2010-talet. Det internationella perspektivet är centralt.

Ambitionen är att kunna föra en kvalificerad och underbyggd diskussion om vilka förutsättningarna kommer att vara för att bedriva forskning i Sverige i framtiden. Kan de svenska lärosätena hävda sig internationellt? Kan de ta upp kampen med de stora kända amerikanska och europeiska universiteten? På samma vis måste förutsättningarna för att ge högre utbildning diskuteras. Konkurrensen är idag hård om studenterna, åtminstone inom vissa områden.

De förväntade resultaten av undersökningarna kommer överhuvudtaget bidra till att analysera och tolka den svenska policyutformningen. Utifrån ny empiri kommer samspelet mellan de svenska forsknings- och utbildningsutförarna, stiftelserna och andra aktörer få ny belysning. Programmet mäter och värderar effekterna av den pågående förändringsprocessen och erbjuder dessutom en plattform för debatt kring alternativa utvecklingslinjer och vägval.

Arbetet inom SISTER:s strategiska institutsprogram Framtidens kunskapsmiljöer organiseras i tre delprojekt:

Delprojekt 1: Nya former för finansiering och effekter på forskning och utbildning
Delprojekt 2: Från ämbetsmannauniversitet till globala spelare - differentiering och arbetsfördelning i det svenska universitetssystemet
Delprojekt 3: Gränssnittet forskning och företagande - från tekniköverföring till samproduktion

Läs mer om programmet